Header image

Landbouwers gezocht voor duurzaam Weidevogelbeheer

ACHTERHOEK - De Weidevogelvereniging Achterhoek is teleurgesteld in de provincie, omdat ondanks de belofte in het mede door hen opgestelde Actieplan, niet voldoende maatregelen worden genomen voor behoud en bescherming van Weidevogels in Gelderland, met name de Achterhoek. Nu doet deze vereniging een beroep op landbouwers, die bereid zijn  hun landbouwbeleid af te stemmen op Weidevogels. Dat betekent, dat er in het vroege voorjaar een aantal voorwaarden gecreëerd worden ten gunste van Weidevogels, tot ca. 15 mei  voor Kieviten en 15 juni voor de Grutto.

Na deze datum kunnen vrijwilligers voor de landbouwmachines uit, de laatste kuikens naar aangrenzende kruidenrijke percelen drijven en kunnen geplande landbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Zo kunnen maatregelen worden getroffen die in de richting gaan van biologisch boeren. Dit kunnen om te beginnen, ook gedeelten van akker- en weilanden zijn.

Bekend is dat steeds meer boeren over willen stappen op duurzame landbouw, omdat de consument de duurzaam geproduceerde producten steeds vaker verkiest boven de gangbare én omdat de opbrengst voor boeren op deze duurzame producten hoger is.

Gunstige maatregelen voor Weidevogels zijn o.a., vernatte gedeelten van akker- en weilanden door het oppompen van water, kruidenrijke stukken grasland; het opbrengen van ruige stalmest ter bevordering van allerlei wormen en insecten voor een rijk voedselaanbod; het beschermen van nesten en kuikens door predatoren te weren die nesten en kuikens roven, dit in overleg met WBEérs ( Wild Beheers Eenheden) ; vooral later maaien of mozaik maaien  in de buurt van nesten, is belangrijk voor kuikens die naar beschutting zoeken.

Vogelbescherming Nederland adviseert inmiddels 80 zogenoemde “Weidevogelboeren”. Deze boeren zetten zich met hart en ziel in voor Weidevogels en zijn toch in staat een aanvaardbaar inkomen uit hun bedrijf te halen. ( www.vogelbescherming.nl.)  Er zijn zelfs boeren met Vogelkijkhutten voor scholen en andere excursies..!! Opschaling met andere commerciële toevoegingen zijn denkbaar, waardoor de Achterhoek weer een attractie rijker wordt!.

Op dit moment komen alle soorten Weidevogels in de Achterhoek nog voor, vooral in een gebied rond Beltrum. Alle soorten zoals Grutto, Tureluur, Gele Kwikstaart en Veld Leeuwerik Wulp, Scholekster, Patrijs, Kwartel en Graspieper zijn de afgelopen decennia, zoals bekend, zeer sterk in aantal achteruitgegaan, maar nu zijn ze hier nog….!!!

Iedereen wil deze vogels toch voor de Achterhoek behouden?

Die grondeigenaren die zich vrijwillig willen inzetten voor het behoud van Weidevogels kunnen rekenen op de medewerking van de Weidevogelvereniging Achterhoek, om zoveel mogelijk fondsen en subsidie e.d. te verkrijgen om verlies van inkomsten te compenseren. Immers, de provincie heeft in het najaar van 2015 unaniem besloten om Weidevogels in Gelderland te beschermen en te behouden. Ook en vooral de provincie heeft een wettelijke zorgplicht..!!

 

 

We hebben sinds 1 januari 2017 een nieuwe Wet natuurbescherming. ( www.rijksoverheid.nl.) Daarin staat een gedetailleerde omschrijving dat we allemaal een zorgplicht hebben voor de handhaving en bescherming van “Natuur”.

Wij als Weidevogelvereniging Achterhoek willen er al het mogelijke voor doen om Akker- en Weidevogels in onze prachtige regio te behouden.Ander nieuws