Header image

Uitbreiding HSF Logistics en verplaatsen ijsbaan Winterswijk

WINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de uitbreiding van HSF Logistics B.V. Winterswijk. De beoogde gronden aan de Misterweg hebben een natuurbestemming en zijn bij vorst in gebruik als ijsbaan. Het verlies aan natuurwaarden wordt door HSF Logistics gecompenseerd en de gemeente gaat met de ijsvereniging Winterswijk in gesprek om de ijsbaan te verplaatsen naar een nog nader te bepalen nieuwe locatie. 
 

HSF Logistics biedt (inter)nationale logistieke diensten van uiteenlopende vers- en diepvriesproducten aan. HSF Logistics heeft meerdere vestigingen. De vestiging in Winterswijk maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. Het bestaande terrein wordt intensief gebruikt en biedt geen ruimte meer voor groei. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande terrein en betreft primair het stallen van vrachtwagens. Op termijn is een uitbreiding van de bedrijfshal gewenst. 
 

De ontwikkeling van HSF Logistics past bij het gemeentelijke beleid van Winterswijk. De gemeente zet zich vanuit haar economisch beleid in voor passende werkgelegenheid, gericht op de wensen van bewoners. Hieronder vallen bedrijven zoals HSF Logistics waarvoor de functionaliteit (bereikbaarheid, logistiek) van de bedrijfslocatie voorop staat. Het ondersteunen en ontwikkelen van de (industriële) bedrijvigheid draagt bij aan de versterking van de economie en daarmee de leefbaarheid van Winterswijk. De gemeente hecht ook waarde aan natuur- en landschap, zodat een ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer deze waarden intact blijven of in voldoende mate worden gecompenseerd. 
 

Voor de uitbreiding wil HSF Logistics B.V. gebruik maken van gronden die zijn aangewezen als natuurgebied en in de winterperiode bij vorst in gebruik zijn als ijsbaan. Voor de ontwikkeling moet het bestemmingsplan worden herzien. De gemeente stelt als belangrijke voorwaarden voor medewerking dat het verlies aan natuur wordt gecompenseerd en dat de ijsbaan kan worden verplaatst. HSF Logistics heeft hiertoe een compensatieplan opgesteld en inmiddels zijn gronden verworven voor natuurontwikkeling. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe locatie van de ijsbaan, waarbij een combinatie van (sport en recreatie)functies de voorkeur heeft.  
 

Omwonenden, belangenorganisaties en de provincie zijn door HSF Logistics geïnformeerd over de gewenste ontwikkeling en gevraagd om een reactie. HSF Logistics gaat nu in samenwerking met een adviesbureau het plan verder uitwerken. Zij willen dit plan zo spoedig mogelijk aan het college van burgemeester en wethouders aanbieden. Wanneer het aan alle eisen voldoet zal het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage worden gelegd en kan één ieder het plan inzien.Ander nieuws