Header image

Berkelland past standplaatsenbeleid aan

BERKELLAND - De belangrijkste wijziging in het standplaatsenbeleid is dat in een kern per branche niet meer dan 1 vergunning per dag wordt verleend. Een branche kan maar 1 dag per week in een kern staan naast de branches op de weekmarkt. Ook is het aantal standplaatshouders per locatie voor grote kernen en kleine kernen gelijk getrokken. Voor alle plaatsen in de gemeente houden we een maximum aantal van twee standplaatshouders per locatie aan en 1 vaste locatie per kern. Bestaande vergunninghouders behouden hun rechten. Het beleid heeft geen betrekking op weekmarkten en de minimarkten.
 
Wethouder Han Boer: “Wettelijk mag de gemeente niet ingrijpen in concurrentieverhoudingen, maar we hebben wel een taak waar het de veiligheid, het milieu, het bestemmingsplan en een gevarieerd voorzieningenniveau betreft. Met dit beleid wordt recht gedaan aan de belangen van consumenten, standplaatshouders en winkeliers.”
 
In een kern per branche niet meer dan 1 vergunning per dag
De belangrijkste wijzigingen in ons standplaatsenbeleid ten opzichte van het huidige beleid is dat in een kern per branche niet meer dan 1 vergunning per dag wordt verleend. Een branche kan maar 1 dag per week in een kern staan naast de branches op de weekmarkt. Alle branches zijn toegestaan op de verschillende standplaatslocaties. Zo kan er een gevarieerd aanbod worden aangeboden. De ondernemer van een standplaatsvergunning mag wel in diverse kernen gaan staan. Ook hebben wij het aantal standplaatsen per locatie voor grote kernen en kleine kernen gelijk getrokken. Voor alle kernen in de gemeente geldt een maximum van twee standplaatshouders per locatie en 1 vaste locatie per kern.
 
Overdracht standplaats
Wij hebben het in ons beleid mogelijk gemaakt dat men de standplaats kan overdragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld bij overlijden van de standplaatshouder of ingeval de standplaatshouder niet langer zelf gebruik wenst te maken van de vergunning. De vergunning kan alleen worden overgeschreven op zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of duurzaam samenwonend met een andere persoon of een kind. Als er van deze situatie geen sprake is, dan kan de vergunning ook worden overgeschreven op een medewerker of mede- eigenaar van diens bedrijf als deze ten minste 2 jaar in loondienst heeft gewerkt bij de standplaatsvergunninghouder of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar.
 
Standplaatstoewijzing door loting bij meer gegadigden 
Komt er een standplaats vrij, dan publiceren we dit. Zijn er vervolgens meerdere gegadigden voor de standplaats, dan wordt dit door loting bepaald.
 
Verzoek Platform B.V. Berkelland
Mede op verzoek van het Platform B.V. Berkelland is het standplaatsenbeleid aangepast en verduidelijkt.Ander nieuws