Header image

Gemeenten vragen Rijkssubsidie voor herstructurering Wedeo

ACHTERHOEK - De Wet werken naar vermogen doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun Sw-bedrijven. Om het veranderproces te ondersteunen, is door het Rijk een zogenaamde ‘herstructureringsfaciliteit’ gecreëerd. Ook voor Wedeo vragen de gemeenten deze faciliteit aan. Maar dat betekent niet dat de toekomstplannen al definitief zijn.

De Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt in 2013 van kracht. Omdat deze wet grote gevolgen heeft voor de Sociale Werkvoorziening (SW), stelt het Rijk geld beschikbaar voor gemeenten en SW-bedrijven om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Het doel van deze subsidie, die ook wel ‘Herstructureringsfaciliteit’ wordt genoemd, is om deze transformatie te ondersteunen. In de periode 2012-2018 is voor deze gemeenten in totaal 3,7 miljoen euro beschikbaar. De gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst en Doesburg kunnen voor de Wedeo aanspraak maken op deze financiële bijdrage.

De aanvraag voor de Herstructureringsfaciliteit Wedeo moet uiterlijk 30 april 2012 zijn ingediend. Op dit moment werken de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek drie scenario’s uit voor de Wwnv. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt uit de drie scenario’s. “Dit heeft wel gevolgen voor de aanvraag voor de Herstructureringsfaciliteit”, legt wethouder Otwin van Dijk namens de gemeenten uit. “In de aanvraag is het belangrijk om aan te geven wat onze ambities en doelstellingen zijn op het gebied van de Wwnv en onze Sociale Werkvoorziening, dus Wedeo. Omdat wij nog geen keuze voor een scenario hebben gemaakt, hebben we ons geconcentreerd op een fictieve werkelijkheid. Namelijk de afbouw van de SW-taak. Dit is een ontwikkeling waarmee in alle scenario’s rekening moet worden gehouden, maar het is niet het volledige scenario.”

Vrijdag 30 maart wordt de aanvraag voor de Herstructureringsfaciliteit Wedeo met de verschillende gemeenteraden besproken, inclusief de doelen en ambities die in de aanvraag worden benoemd. Van Dijk: “Ondertussen gaat het onderzoek naar de verschillende toekomstscenario’s en het overleg tussen de deelnemende gemeenten gewoon door.” Zodra de studies zijn afgerond, vindt de besluitvorming over de toekomst van de Wsw en de nieuwe wet Wwnv plaats. Van Dijk benadrukt: “Afhankelijk van het uiteindelijke besluit, worden de ambities en doelstellingen aangepast. Deze kunnen en zullen dus straks anders zijn dan de ambities en doelen die nu in aanvraag voor de Herstructureringsfaciliteit zijn opgenomen.”

Ieder SW-bedrijf in Nederland staat op dit moment voor de opgave om te vernieuwen en herstructureren. Wedeo heeft al ver voor de aankondiging van de huidige bezuinigingsmaatregelen (die nu vanuit het Rijk staan te gebeuren) het nodige gedaan om de exploitatie sluitend te houden en zich voor te bereiden op de toekomst. In 2004 en 2005 heeft Wedeo een transitie doorgevoerd, gericht op het verleggen van de focus van productie(werk)bedrijf naar (arbeids)ontwikkelbedrijf. In dit kader zijn destijds de meest kapitaalintensieve bedrijfsonderdelen afgestoten om de beweging van binnen naar buiten maximaal te stimuleren. Deze transitie heeft ertoe bijgedragen dat Wedeo tot en met 2010 in de zwarte cijfers is gebleven.

Door de voorgenomen rijksbezuinigingen, levert de uitvoering van de Wsw in de toekomst echter een negatief financieel resultaat op. Lisette Bosch van de Wedeo legt uit: “De subsidie wordt gekort, terwijl de loonkosten voor het zittend bestand gelijk blijven. Er is hiermee een noodzaak tot verdere herstructurering ontstaan.”

Als de gemeenten de Herstructureringsfaciliteit krijgen toegekend, helpt dit om de acties die moeten leiden tot een verbetering van het exploitatieresultaat uit te voeren. Toch betekent dit niet direct dat de Wedeo in de zwarte cijfers blijft. Wethouder van Dijk en Lisette Bosch van de Wedeo: “Ondanks deze verbetering is de verwachting dat ook in de toekomst exploitatietekorten op de uitvoering van de Wsw blijven bestaan. In het bredere kader van de keuze met betrekking tot de uitvoering van de Wwnv, zal hiervoor nog een oplossing gevonden moeten worden.”Ander nieuws