Header image

Roeken Lochem krijgen nieuw onderkomen

LOCHEM - De verkeersveiligheid in en rond Lochem moet worden vergroot en de belangrijke verbinding tussen de A1 en de Achterhoek moet beter. Hier werken Provincie Gelderland en de gemeente Lochem samen aan. Bij het maken van de plannen bleek dat er roeken in het gebied wonen. Deze roeken kunnen nu verhuisd worden op basis van een ontheffing van de Flora en Faunawet.


Deskundige verhuizing
De huidige woonruimte van de Roeken –veertig bomen- worden gerooid. Dat is nodig voor de aanleg van de rondweg. Vooraf is uitgebreid onderzoek gedaan of er voor de Roeken  voldoende plekken zijn waar zij kan nestelen. Deze zijn er. Daarnaast wordt er een graanakker van 6 hectare geschikt gemaakt als foerageergebied. Voordat het nieuwe broedseizoen begint worden onder deskundige begeleiding een groot aantal nesten verplaatst.
De Roek  valt onder de beschermde diersoorten omdat de stand van de Roek sterk was teruggelopen. Roeken wonen meestal bij grasland en nestelen in kolonies in hoge bomen. Vanwege de bescherming was ontheffing nodig van de Flora en Faunawet.
Uiteraard wordt het rooien van bomen gecompenseerd door nieuwe aanplant van bomen.
Wegwerkzaamheden
Er komt een nieuwe brug over het Twentekanaal ter hoogte van het voormalige Streekbeton terrein en het stationsgebied. De bestaande Lochemsebrug wordt een fietsbrug en de Kwinkweerd wordt opnieuw ingericht. Dit leidt tot een betere verbinding van de Achterhoek van en naar de A1. Belangrijk voor de inwoners en het goederenvervoer. 


Sanering Markerinkterrein
Het voormalig Markerinkterrein wordt eveneens in de planvorming betrokken. De bodem wordt gesaneerd. Op dit terrein staan ook een aantal bomen waar roeken nestelen. Omdat deze bomen gerooid worden, moet ook hier de roek verhuizen.
Planning
Voordat de werkzaamheden kunnen starten moet de officiële inpassingsprocedure nog worden doorlopen. Naar verwachting beslissen Gedeputeerde Staten begin januari over de start hiervan.Ander nieuws