Header image

Akkoord over herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

AALTEN - Dit is een gezamenlijk persbericht van Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, bewonerswerkgroep, andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) en Waterschap Rijn en IJssel.

Bewoners, natuur-, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten, provincie, waterschap en andere belangenorganisaties in het gebied zijn overeengekomen hoe de herinrichting van het Aaltense Goor en Zwarte Veen uitgevoerd gaat worden. Zij hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma, waarin alle partijen samenwerken aan landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling, waterberging bij weersextremen en verbetering van het recreatieve gebruik van het gebied. De start van de inrichtingsmaatregelen is naar verwachting na de zomer.

Op dinsdagavond 9 april is er een informatiebijeenkomst over de plannen voor bewoners en geïnteresseerden in het gebied. Tijd: 17.00-20.00 uur. Locatie: ’t Romienendal, Aladnaweg 3, te Aalten.

Aansluitend op het bestaande natuurgebied Aaltense Goor wordt ongeveer 25 hectare nieuwe natuur gecreëerd (perceel Boterdijk). Door het verwijderen van de drainage en ontwaterende sloten en greppels, wordt het water langer vastgehouden. Op een deel van het perceel Boterdijk wordt water vastgehouden door de aanleg van een waterberging. Hier kan bij extreme regenbuien water vanuit de watergang langs de Boterdijk instromen waardoor de piekwaterstanden in de watergangen gelegen in het omliggende landbouwgebied verlaagd worden. In het bestaande natuurgebied zal op specifieke plekken de bovengrond afgegraven worden waardoor er meer ruimte ontstaat voor de flora van vochtige hooilanden. Door het toevoegen van een tweetal wandelpaden en eenvoudige parkeervoorzieningen wordt het gebied beter toegankelijk. In het deelgebied Zwarte Veen wordt de kavelstructuur en waterhuishouding verbeterd door het verplaatsen van sloten in het gebied naar de, van nature, lager gelegen percelen zonder dat dit verdrogend werkt op de bestaande waterhuishouding.

Nadere uitwerking van het plan

Het uitvoeringsprogramma is een nadere uitwerking van plan voor het Aaltense Goor en Zwarte Veen. Hierin werden de inzichten over de werking van het watersysteem met alle samenwerkende partijen in het gebied gedeeld. Op basis van deze informatie hebben de deelnemende partijen gezamenlijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het gebied.

Binnenkort worden de vergunningsprocedures gestart. Het herinrichtingsplan ligt dan ter inzage bij Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en gemeente Aalten. Meer informatie over het project vindt u op de website van het waterschap https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/herinrichting/.

Samenwerking in het gebied

Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied)  en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) aan dit projectAnder nieuws