Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten

AALTEN - Op dinsdag 22 januari heeft de gemeenteraad van Aalten vergaderd. Tijdens de vergadering is de raadsmededeling over de dienstverlening en het gemeenteloket in Dinxperlo besproken. Het voorstel tot het niet langer meewerken aan de bestuursopdracht Wet werken naar vermogen West Achterhoek en uitbesteding van taken in het sociale domein via dienstverleningsovereenkomsten te regelen is aangenomen. Ook is het voorstel tot aanpassing van de BOB systematiek bij de besluitvoorbereiding aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad via een raadsmededeling geïnformeerd over de dienstverlening per 1 januari 2013 en in het bijzonder de sluiting van het loket in Dinxperlo. Door de fracties van het CDA en GemeenteBelangen zijn schriftelijk vragen gesteld. Deze vragen zijn door het college in een andere raadsmededeling beantwoord. Naar aanleiding van de behandeling in het ronde tafelgesprek heeft het college in een brief aan de gemeenteraad medegedeeld dat zij heeft besloten het gemeenteloket in Dinxperlo vanaf 1 maart 2013 één dag in de week open te houden.

De PvdA heeft een motie ingediend waarin ze heeft uitgesproken dat het college haar actieve informatieverplichting niet is nagekomen. De PvdA vindt dat het college de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting 2013 had moeten informeren over het feit dat niet langer budget werd gevraagd voor het gemeenteloket in Dinxperlo, omdat het college van plan was het gemeenteloket te sluiten. In de motie heeft de PvdA haar afkeuring uitgesproken over de gevolgde procedure. Ook heeft zij het college opgeroepen in de toekomst de gemeenteraad tijdig en volledig te informeren over beleidswijzigingen die de inwoners rechtstreeks treffen. De motie is met 4 stemmen voor (PvdA en ChristenUnie) en 16 stemmen tegen niet aangenomen.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de Participatiewet per 1 januari 2014 moet ingaan met de overdracht van taken op het gebied van werken naar vermogen naar de gemeenten. De taken op het gebied van de Awbz en de Jeugdzorg komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten. Onduidelijk is nog wat het effect gaat worden van de passage in het regeerakkoord over de 100.000+ schaal om de decentralisatietaken over te dragen. Het college gaat ervan uit dat gedwongen herindelingen (voorlopig) niet gaan plaatsvinden. De verwachting is dat samenwerking op een groter schaalniveau voldoende zal zijn om de taken overgedragen te krijgen. Deze samenwerking wil het college in de vorm van DienstVerleningsOvereenkomsten (DVO’s) met collega gemeenten. De gemeenteraad heeft na een uitgebreide discussie in gestemd met het voorstel tot het niet langer meewerken aan de bestuursopdracht Wet werken naar vermogen West Achterhoek en uitbesteding van taken in het sociale domein via dienstverleningsovereenkomsten regelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 53 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws