Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten

AALTEN - Op dinsdag 16 april heeft de gemeenteraad van Aalten vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de geluidsverordening evenementen en horeca en de bestemmingsplannen buitengebied, parapluherziening en partiële herziening 2012 vastgesteld. Ook heeft de raad een tegemoetkoming beschikbaar gesteld voor de aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten voor de muziekverenigingen in de gemeente. Na een korte schorsing werd het verzoek tot planschadevergoeding door de Maatschap Luiten unaniem afgewezen. Daarnaast is het Wmo-beleidsplan aangenomen en zijn het Analysedocument Transformatiejeugdzorg Achterhoek en de Achterhoekse kaderstelling Maatschappelijk domein vastgesteld. Het voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een extra dotatie van € 300.000,- ten laste van de algemene reserve is niet in stemming gebracht. Dit voorstel wordt opnieuw in het rondetafelgesprek besproken. Hieronder zijn enkele besluiten toegelicht. Geluidsverordening evenementen en horeca De geluidsverordening evenementen en horeca is het resultaat van de evaluatie van de nu geldende Verordening geluid bij horeca, festiviteiten en evenementen. De geluidsverordening vormt samen met de nieuw vast te stellen APV en Evenementenbeleid, het integrale beleid voor evenementen en festiviteiten in de gemeente Aalten. Het amendement van de fracties van het CDA, VVD en GemeenteBelangen werd met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen (Progressieve Partij, PvdA en ChristenUnie) aangenomen. Door dit amendement zijn de geluidsnormen tussen 24.00 en 02.00 uur verhoogd van 70 db(A) naar 85 db(A). Daarnaast kunnen op collectieve feestdagen in de periode van 12.00 tot 20.00 uur per locatie, per kalenderjaar, maximaal twee festiviteiten/evenementen plaatsvinden, waarbij geluidsniveaus hoger dan 90 dB(A) of 103db(C) optreden. Het criterium dat hierbij wordt gehanteerd is dat alleen in die periode een gevel van een geluidsgevoelig gebouw (zoals een woning) maximaal tweemaal per jaar blootgesteld mag worden aan een geluidsnorm hoger dan 90dB(A) of 103dB(C). De motie van de Progressieve Partij, PvdA en ChristenUnie om het college op te dragen om over te gaan tot handhaving van de vastgestelde geluidsverordening, de Algemene Plaatselijke Verordening en andere wettelijke regelingen ten aanzien van evenementen, festiviteiten en horecabedrijven, is uiteindelijk niet in stemming gebracht. Het college heeft toegezegd dat er wordt gehandhaafd en dat de gemeenteraad regelmatig op de hoogte wordt gebracht van de resultaten. Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek In het Analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek wordt het bestaande stelsel van de jeugdzorg en meer specifiek de jeugdzorg in de Achterhoek in kaart gebracht. Op grond van een vijftal uitgangspunten, aansluitend op het rijksbeleid, wordt vervolgens een doorkijkje gemaakt naar de jeugdzorg onder gemeentelijke verantwoordelijkheid in de toekomst. Op grond van (geografische) integraliteit, hulp dichtbij, eigen (burger)kracht, één plan/één gezin/één regisseur en een generalistische vraaggerichte aanpak, presenteert het analysedocument hiervoor een functioneel ontwerp. Het Analysedocument is vastgesteld, maar het ingediende amendement van de Progressieve Partij en de ChristenUnie is met 14 stemmen tegen en 7 stemmen voor verworpen. In het Analysedocument is als randvoorwaarde opgenomen dat de transformatie van de jeugdzorg een voor de gemeente budgetneutrale operatie dient te zijn. In het amendement werd voorgesteld om deze randvoorwaarde te laten staan, maar eraan toe te voegen dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de jeugdzorg. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde (0543) 49 33 53 of via communicatie@aalten.nl.Ander nieuws