Header image

Besluiten raadsvergadering programmabegroting 2013

AALTEN - Op dinsdag 6 november heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2013 behandeld. In de programmabegroting wordt door middel van acht programma’s het voorgenomen beleid voor het jaar 2013 beschreven. De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2013, de meerjarenraming 2014-2016 en het investingsschema voor het jaar 2013 vastgesteld. Als wijzigingen op de programmabegroting zijn twee amendementen aangenomen. Aan het eind van de vergadering heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de heer R.H. Heideman, raadslid namens het CDA. Hij heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap te willen beëindigen. De fracties hebben voor de raadsvergadering schriftelijk hun mening gegeven op de programmabegroting en het voorgestelde beleid, deze meningen worden ook wel de algemene beschouwingen genoemd. De gemeenteraad heeft aan het begin van de vergadering de reacties op de algemene beschouwingen en de reactie van het college hierop behandeld.

De fractie van het CDA heeft een amendement ingediend waarin zij voorstellen een bedrag van € 20.000,- op te nemen voor de aanschaf en onderhoud van de muziekinstrumenten door fanfare- of harmonieverenigingen in de gemeente Aalten. Gedurende de vergadering is het voorstel als volgt aangepast: ter dekking van het nieuwe beleid wordt € 10.000,- van het positieve saldi in de begroting 2013 opgenomen en € 10.000,- van de post onvoorzien voor de jaren 2013 en 2014. Het amendement is met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, GB, PP) aangenomen. De fractie van het CDA heeft ook voorgesteld het heffen van leges voor het in exploitatie nemen van voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders) geheel te laten vervallen. Ter dekking van het niet ontvangen van de beoogde leges van € 1500,- wordt het positieve saldi in de begroting van 2013 en volgende jaren gebruikt. De gemeenteraad heeft dit amendement unaniem aangenomen. Tot slot heeft de gemeenteraad de aangepaste programmabegroting 2013 unaniem vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 53 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws