Header image

Buurtbewoners willen onderzoek inzake Malle Babbel

AALTEN - Op woensdagmiddag 30 oktober vond in het gemeentehuis Aalten een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats. Er werd een bezwaarschrift ingediend betreffende een evenementenvergunning voor het plaatsen van een wipe-out-baan bij De Malle Babbel tijdens de Aalten dagen 2013 en er werden vier bezwaarschriften ingediend inzake een evenementenvergunning voor een muziekevenement van het horecabedrijf Malle Babbel tijdens het Volksfeest van Aalten 2013. Op de publieke tribuen waren veel buurtbewoners uit de omgeving van het horecabedrijf aanwezig. Namens de bewoners werd een persverklaring voorgelezen betreffende de problemen die er zijn vanaf de start van dit café op 6 april 2012 tot 30 oktober 2013. Hierin staat het volgende: "De uitbater van café de Malle Babbel veroorzaakt wekelijks ernstige (geluid) overlast. Omwonenden zijn het slachtoffer van zijn bedrijfsvoering en van zijn gedrag. Zijn motto en dat van zijn klanten is: 'hadden de omwonenden maar niet zo stom moeten zijn om zich in het centrum te vestigen'. Door niet te handhaven houdt de gemeente Aalten deze situatie in stand. De gemeente, in casu de burgemeester, wijst naar de politiek. De politiek wijst naar de burgemeester. Omwonenden zijn het slachtoffer van politiek en bestuurlijk onvermogen. De coalitiepartijen: CDA, VVD, GemeenteBelangen zijn zich terdege bewust van de ziekmakende omstandigheden waar de omwonenden aan worden blootgesteld. Zij kiezen ervoor om het dorp "levendig" te houden. Met de door deze politieke partijen nagestreefde levendigheid staan zij omwonenden letterlijk naar het leven. Medewerkers van de GGD die de ernst van de situatie erkennen en onderzoek wilden doen, zijn teruggefloten. Onduidelijk is door wie. De omslag was spectaculair: plotseling werd per mail meegedeeld dat de GGD geen consumentenorganisatie is. Sindsdien is taal nog teken gehoord van de GGD. Mensen die last ondervinden durven zich niet -of alleen anoniem- te beklagen uit angst voor represailles. Ondernemers zijn beducht voor omzetverlies als hun naam net als die van de omwonenden, via Facebook door het slijk wordt gehaald. Om die reden wil de VVD dit onderwerp niet in openbare raadsvergaderingen aan de orde stellen. In Aalten is vanaf 6 april 2012 een angstcultuur tot ontwikkeling gekomen. De huidige bewoners zijn ongewenst. Gezien dit grimmige karakter moet zowel ondernemers als particulieren ontraden worden om zich in het centrum van de gemeente Aalten te vestigen. De Commissaris van de Koning zou verzocht moeten worden om een onderzoek naar deze gemeente in te stellen". Er kwam wel het één en ander naar voren tijdens deze hoorzitting. Een buurtbewoner: "W hebben elk weekend last van de muziek. we moesten met het Volksfeest ons huis zelfs ontvluchten. We hadden met name last van de dieselaggregaat". Een andere omwonende maakte echter de opmerking dat het geluidsniveau rond het Volksfeest wel meeviel, met die 80 decibel bij de Malle Babbel konden we elkaar tenminste goed verstaan". Niet blij waren een aantal buurtbewoners met de opruiende taal van de uitbater van het café. "Termen zoals 'Schijt aan de buren' en een speciaal gecomponeerd lied voor een bepaalde buurvrouw zijn geen toonbeeld voor een goed ondernemer, aldus één van de indieners van het bezwaarschrift. Op zijn beurt was de uitbater van de Malle Babbel niet blij met de fotosessie welke gemaakt werd toen de wipe-out-baan werd opgebouwd tijdens de Aaltendag. De uitbater: "dit vond het personeel niet leuk, men voelde zich zelfs bedreigd door de buurt. Ik heb toen de baan maar de baan gelaten. Deze is ook alleen maar tijdens de eerste Aaltendag in gebruik geweest". De uitbater vertelde dat hij door tegenwerking inmiddels een verliespost heeft geleden van ruim € 50.000-,-  Dit o.a. doordat een muziekevenement tijdens het Volksfeest kleinschaliger moest worden opgezet, dan eerst was voorzien. Toch wil men proberen uit de problemen te komen. Arjan Twigt, woordvoerder namens de gemeente Aalten: "een vertrouwenspersoon, een mediator, is bezig om meer begrip te kweken voor elkaar. De resultaten hiervan zijn echter nog niet bekend. Al met al zal het nog heel wat water door de Slingebeek vloeien voordat de problemen zijn opgelost. Tekst: Leo van der Linde. Vanuit het hoor en wederhoor principe hieronder een reactie van Malle Babbel eigenaar Frank Wenssink: 30 Oktober 2013 vond in de raadszaal van het gemeentehuis in Aalten de hoorzitting plaats over de bezwaarschriften welke door enkele omwonenden van de Malle Babbel zijn ingediend  tegen de evenementenvergunning welke de gemeente heeft afgegeven voor het organiseren van de kermis van dit jaar. Tijdens deze hoorzitting is door mevrouw Tieman en namens enkele omwonenden een persverklaring afgegeven en voorgelezen welke niet alleen feitelijke onjuistheden bevat, maar ook dermate tendentieus is, dat een schriftelijke en juridische reactie hierop niet achterwege kan blijven. Het beeld dat door in deze verklaring over de Malle Babbel en de eigenaar wordt neergezet is onjuist. In de verklaring wordt gesproken over de wekelijkse ernstige geluidsoverlast maar de feiten liggen anders: Bijna wekelijks worden er door de omgevingsdienst Achterhoek officiële geluidsmetingen uitgevoerd en de uitkomst hiervan is helder en laat geen ruimte voor twijfel:  Er wordt onder de toegestane limiet van 40 dB(A) gebleven wat zoveel betekend dat de muziek buiten niet meer hoorbaar is. Evenzo heeft de Malle Babbel zich ook tijdens het volksfeest 2013 perfect aan alle regels en limieten gehouden. Daarnaast wordt in deze zelfde persverklaring de uitbater van de Malle Babbel “opruiend taalgebruik” verweten tijdens het volksfeest 2013 met termen als “schijt aan de buren”. Ook hierop kan niet anders worden gereageerd dan dat niet alleen een tendentieuze maar ook feitelijk zeel onjuiste weergave is.  Er is door een inwoner van Aalten een “protestlied” gemaakt welke dergelijke tekst bevat. De Malle Babbel neemt afstand van dit lied en de inhoud en heeft met de maker hiervan geen enkel contact. Het is een ludiek initiatief geweest van een individu welke zich betrokken voelt. Aan alle artiesten tijdens het volksfeest 2013 is de situatie met de omwonenden uitgelegd en is ieder afzonderlijk duidelijk aangegeven rekening te houden met het gevoelige karakter van deze editie. Dat op zaterdagavond 1 DJ op eigen initiatief een klein gedeelte van dit protestlied heeft gedraaid valt geheel buiten verantwoording van de uitbater van de Malle Babbel en hij heeft betrokken DJ direct op het podium aangesproken. Vervolgens wordt in deze zelfde persverklaring genoemd dat het motto van de uitbater van de Malle Babbel en diens klanten zou zijn “Moet je maar niet zo stom zijn om in het centrum te gaan wonen”.  Duidelijk mag zijn dat de uitbater van de Malle Babbel ver afstand neemt van dergelijke uitlatingen en deze geheel voor rekening van de omwonenden laat. Juist streeft de uitbater van de Malle Babbel naar een situatie welke leefbaar is voor zowel ondernemer als ook omwonenden en vind dat wonen in een centrum niet betekend dat bewoners dan maar blootgesteld hoeven te worden aan onaanvaardbare geluidsoverlast. In de APV worden derhalve limieten gesteld welke juist zijn ter bescherming van burger en als maatstaf voor de ondernemer. De Malle Babbel heeft vele maatregelen getroffen om binnen deze gestelde limieten te blijven, met succes. Deze hele discussie over de Malle Babbel duurt nu al en wordt steeds grimmiger. Een belangrijke reden hiervoor is de onjuiste weergave van feiten welke door omwonenden in de media worden verspreid en waardoor een verkeerd beeld is ontstaan van de Malle Babbel en de uitbater. De discussie gaat niet meer over geluidsoverlast, het lijkt te gaan om een principekwestie waarbij enkele omwonenden niet meer willen toegeven, maar steeds grimmiger worden in hun taalgebruik en beeldvorming, en niet langer schuwen de feiten te verdraaien. Deze verkeerde voorstelling van zaken levert een dusdanig beeld van de Malle Babbel en de uitbater op dat deze schade leidt hierdoor, waardoor juridische stappen tegen enkele omwonenden ook niet langer kunnen en zullen uitblijven. De uitbater van de Malle Babbel stelt nadrukkelijk open te staan voor elke discussie, mits deze op feiten gebaseerd is en niet de intentie tot moddergooien heeft. De situatie omtrent de Malle Babbel op dit moment is stabiel en het geluidsniveau onder controle. Het is de hoogste tijd dat aan deze discussie een eind komt, echter, dat lijkt ijdele hoop. Na de discussie over het geluid, welke steeds minder actueel wordt, lijken de omwonenden nu de pijlen te richten op de onderwerpen gezondheid en alcohol. Tot slot In de persverklaring van mevrouw Tieman en enkele omwonenden is een beeld geschetst van de Malle Babbel en het volksfeest welke geen recht doet aan de werkelijke situatie. Verrassenderwijs communiceert mevrouw Tieman richting de gemeente een “oog- en oorgetuige verslag van het volksfeest welke een heel ander beeld oproept. Een citaat hieruit: “Samenvatting: Geoliede organisatie, Professionele aanpak. Controle van audiotechnicus en gemeentelijke handhavers en gecertificeerde beveiligers. Veel publiek. Publiek veroorzaakte geen overlast. Ontspannen sfeer. Vanaf de eerste verdieping was een bruisende, vrolijke menigte en dito uitgestrekt festivalterrein te zien. Geen wanklank, geen incidenten (op dj na) te melden. Felicitatie voor uitbater en feestvierend publiek. Dit is een beeld welke beter past bij de Malle Babbel en de uitbater geeft nadrukkelijk aan alles op alles te zetten om mevrouw Tieman, omwonenden en gemeente ervan te overtuigen dat een leuk café, dat mooie dingen organiseert voor vele lagen van de bevolking, wel degelijk hand in hand kan met wonen in het centrum. Hiervoor is wil, openheid, communicatie en respect voor nodig, kwaliteiten waarover volgens de uitbater van de Malle Babbel alle betrokken partijen ruimschoots beschikken. IMG_8184    

Ander nieuws