Header image

Gemeente Aalten is financieel gezond

AALTEN - De gemeente Aalten heeft financieel de zaken op orde. Dat blijkt uit de stresstest die Deloitte Accountants B.V. heeft uitgevoerd. Dit is een onafhankelijke test die inzicht geeft in de financiële flexibiliteit en weerbaarheid van een organisatie. Onder andere dalende opbrengsten, hogere lasten, een verwachte daling van de uitkering uit het gemeentefonds en risico’s bij de grondexploitatie maken de financiële positie van de gemeenten onzeker. Dit komt ook door de decentralisatie van rijkstaken met een fors lager budget en de ontwikkeling van de financiële positie van partijen die aan de gemeente verbonden zijn.

Hierdoor is herbezinning op de taakuitvoering noodzakelijk. De gemeente Aalten beschikt over voldoende weerstandscapaciteit bij tegenslagen. Of te wel: de gemeente Aalten is geslaagd voor de stresstest, waarbij wij ook vergeleken zijn met andere gelijksoortige gemeenten.

Wethouder Teeuwsen benadrukt het belang van de test: “We hebben de stresstest laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de financiële positie van Aalten. Dit is noodzakelijk, omdat we de komende tijd maatregelen moeten nemen in verband met herbezinning van onze taken. We krijgen steeds meer taken van het Rijk en dus de risico’s nemen toe”.

Uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de interne financiële beheersing afgelopen jaren is gegroeid en de vooruitgang op veel fronten zichtbaar is. Het is cruciaal om interne financiële beheersing op orde te houden om scherp aan de wind te kunnen zeilen in de huidige, financieel roerige tijden. Ook gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. De financiële positie van de gemeente is goed, we hebben op dit moment het vermogen om in relatie tot de exploitatie (begroting) en met inachtneming van de risico’s de continuïteit te waarborgen. Ook heeft onze gemeente relatief weinig schulden (vaste geldleningen) en betaalt daardoor ook minder rente.

Het grootste risico ligt bij de niet in exploitatie genomen gronden. Dit zijn gronden die feitelijk liggen te wachten om tot ontwikkeling te worden gebracht. Wanneer de vraag afneemt naar woningen en bedrijven, of er door regels niet meer gebouwd mag worden, ontstaan er risico’s in rente en waardering. Ten opzichte van andere gemeenten valt dit in Aalten nog mee, maar het heeft de aandacht. Ook moet er goed op de garantstellingen gelet worden. Dit zijn door de gemeente gewaarborgde geldleningen van derden, voornamelijk woningstichtingen. Voortdurend blijven we inzichtelijk maken wat onze positie is.

Het positieve resultaat van de stresstest is mede te danken aan de ordening van de gemeentelijke financiën 6 jaar geleden. Toen ging het financieel minder goed met de gemeente en zijn de financiën en de gemeentelijke organisatie geordend. De gemeente Aalten was toen gedwongen het anders te doen. Nu plukken we daar de vruchten van. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren.

De stresstest is gepresenteerd aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het managementteam. Ook ligt deze voor belangstellenden ter inzage.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 53 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws