Header image

Aanbesteding Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen van start

ACHTERHOEK - De Achterhoekse gemeenten hebben de laatste besluiten genomen om de zogenaamde
‘Inkoop Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen 2022’ van start te laten gaan. Met deze
besluiten is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een optimale uitvoering
van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen in de Achterhoek. Vanaf 1 april 2021
kunnen zorgaanbieders zich inschrijven voor een contract per 1 januari 2022.
Het cliëntresultaat voorop
De belangrijkste wijziging in de contracten die op 1 januari 2022 ingaan met zorgaanbieders van
Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen is de positie van de inwoner (cliënt). Deze komt nog meer
dan voorheen centraal te staan. Zo is de bedoeling dat het vanaf 2022 nog meer dan nu draait om de
inwoner. Welk resultaat wil de inwoner bereiken? Als de inwoner zelf of met behulp van de eigen
omgeving niet in staat is dit resultaat te bereiken, wordt gekeken naar de best passende oplossing in
de vorm van zorg en/of ondersteuning. Het resultaat van de zorginzet staat dus voorop.
Ruimte voor expertise zorgaanbieders
Een ander verschil met de huidige werkwijze in de Achterhoek is dat zorgprofessionals meer ruimte
krijgen voor hun professionele expertise. Immers, zij kunnen het beste bepalen hoe het resultaat
voor de inwoner zo optimaal mogelijk behaald kan worden. Die expertise ligt niet bij de gemeenten.
Deze nieuwe rolverdeling tussen zorgaanbieders en gemeenten zorgt niet alleen voor meer
helderheid, ook willen de Achterhoekse colleges hiermee nog meer stimuleren dat het resultaat
voorop komt te staan. Daarnaast moet het leiden tot meer innovatieve oplossingen.
Naar partnerschap met minder aanbieders
De focus op de inwoner betekent dat de gemeenten in de Achterhoek met minder zorgaanbieders
dan nu het geval is, contracten willen afsluiten. De gemeenten willen op deze manier tegengaan dat
inwoners ‘door de bomen het bos niet meer zien’. De bedoeling is dat zorgaanbieders meer met
elkaar gaan samenwerken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld als samenwerkingsverband (in welke vorm
dan ook) inschrijven bij de aanbesteding. Verder zijn de gemeenten van plan om met de nieuw
gecontracteerde zorgaanbieders langdurige contracten af te sluiten (in totaal 7 jaar), om zo te komen
tot een steviger partnerschap tussen gemeenten, zorgaanbieders én inwoners. Het levert
zorgaanbieders en gemeenten bovendien minder administratieve lasten op.
Gunning op 1 oktober
Nu alle belangrijke besluiten rondom de vernieuwde werkwijze zijn genomen, staat niets meer in de
weg om met de aanbesteding van start te gaan. Op 1 april 2021 komen de aanbestedingsstukken
online, met onder andere de minimumeisen voor het verkrijgen van een contract, de selectiecriteria,
welke dienstverlening de gemeenten precies van zorgaanbieders verwachten en de toelichting op de
procedure. Uiterlijk 1 oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders worden gecontracteerd.
Vervolgens gaan op 1 januari 2022 de nieuwe contracten in en start per die datum ook de nieuwe
werkwijze in de Achterhoek.

Ander nieuws