Header image

Achterhoek vernieuwt visie op sociaal domein

GENDRINGEN – De acht Achterhoekse colleges van burgemeester en wethouders hebben deze week ingestemd met de vernieuwde visie op het regionale sociaal domein. Kernthema voor de komende jaren is: samenwerken.

De vernieuwde visie 'Samenwerken om elkaar te versterken' is een vervolg op de visie die de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk in 2013 met elkaar hebben vastgesteld. Die visie richtte zich op de transitie. Oftewel, de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van rijksoverheid en provincies naar gemeenten (de decentralisaties). Deze nieuwe visie richt zich op de transformatie. Oftewel, de fase waarin het gaat om het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de transitie.

Effectieve en efficiënte samenwerking
Het uitgangspunt van de Achterhoekse gemeenten is dat iedereen meedoet en zijn/haar steentje bijdraagt, naar eigen kunnen. De gemeenten willen komende jaren daarom meer participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid van de inwoner realiseren. Maar ook minder bureaucratie, meer slimme combinaties om reële resultaten te bereiken, een beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld. De gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze effecten haalbaar zijn, mits er effectief en efficiënt wordt samengewerkt. En dan niet alleen als gemeenten onderling, maar ook met en tussen de andere partijen in het sociaal domein.

Nieuwe rolverdeling
In het visiedocument waarmee alle colleges hebben ingestemd, staat de nieuwe benodigde rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid omschreven. Zo is de rol van inwoners om zelf regie te hebben op hun zorg en ondersteuning. Inwoners moeten komende jaren zoveel mogelijk zelf gaan bepalen wat goed voor hen is. De Achterhoekse gemeenten leggen komende jaren de focus op de kanteling naar preventie en op innovatie in het aanbod van ondersteuning. Een andere rol van gemeenten wordt het aan elkaar knopen en integraal verbinden van de diverse domeinen (zorg, werk, onderwijs, etc.). Om dit alles te bereiken, gaan de gemeenten meer gestructureerd samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Organisaties in het sociaal domein hebben komende jaren de opdracht om aan te sluiten op de veranderende vraag uit de samenleving en daar flexibel op in te spelen. Hun rol is te zorgen voor effectievere hulpverlening en een verlaging van kosten. Voor deze organisaties betekent dit meer onderlinge samenwerking, in plaats van onderlinge concurrentie. En met de gemeenten moet een voortdurende wisselwerking ontstaan.

Veel partijen hebben meegewerkt
Aan deze vernieuwde visie hebben alle relevante partijen in het Achterhoekse sociaal domein bijgedragen, zoals vertegenwoordigers van inwoners (onder andere Wmo-raden), aanbieders van zorg en ondersteuning, wethouders en ambtenaren. Overigens richt de vernieuwde, Achterhoekse visie zich voornamelijk op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Volgens de gemeenten is in de toekomst verbreding naar andere beleidsterreinen mogelijk, zoals naar de Participatiewet. Echter, de Achterhoekse colleges kiezen ervoor om eerst de regionale samenwerking op Wmo en Jeugd succesvol te laten verlopen.

Definitief na raadsbesluit
De vernieuwde visie wordt komende maand voorgelegd aan de acht Achterhoekse gemeenteraden. Nadat zij hebben ingestemd, is de visie definitief. Het visiedocument is onder meer te vinden op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.Ander nieuws