Header image

Achterhoekse gemeenten klaar voor nieuwe basismobiliteit

ACHTERHOEK - Met de vaststelling van Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentenAalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk staat de Achterhoek definitief in de startblokken voor een nieuwe basismobiliteit in de regio.

Komend jaar worden vanuit gemeente Winterswijk alle voorbereidingen getroffen. Vanaf 1 januari 2017 kunnen reizigers gebruik gaan maken van het nieuwe, efficiëntere systeem voor vervoer in de Achterhoek. Onder basismobiliteit verstaan de Achterhoekse gemeenten alle vormen van vervoer, waarvan iedereen gebruik kan maken en dat tegen een redelijk tarief. Zo valt het regiotaxivervoer
straks onder het nieuwe systeem. Maar ook ander doelgroepenvervoer zoals het
leerlingenvervoer of bijvoorbeeld het georganiseerde vervoer naar dagbestedingslocaties. Zelfs vrijwilligersinitiatieven en initiatieven van zorgaanbieders die zelf het vervoer regelen, kunnen erop aansluiten.


Gezamenlijke Vervoercentrale
Eind 2014 gaven de zeven Achterhoekse gemeenten al hun ja-woord om gezamenlijk tot een vernieuwde basismobiliteit in de regio te komen. Begin 2015 volgde de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland, omdat deze per 1 januari 2017 de Regiotaxi-taken overdraagt aan de gemeenten. Afgelopen maand werd vervolgens de Kadernota door de gemeenteraden vastgesteld. Hierin staan de hoofdlijnen voor het nieuwe
vervoerssysteem. Met de samenwerkingsovereenkomst zetten de gemeenten nu de volgende stap op weg naar de vernieuwde basismobiliteit. Vanuit een nieuw Team Opdrachtgeving, met specialisten vanuit de deelnemende gemeenten, zullen komend jaar alle noodzakelijke concrete vervolgstappen worden gezet. Dit betekent bijvoorbeeld de realisatie van een gezamenlijke Vervoercentrale, van waaruit vanaf 2017 de basismobiliteit in de regio (dus het doelgroepenvervoer) wordt geregeld.


Achterhoek optimaal bereikbaar
Met deze vernieuwing van de basismobiliteit willen de gemeenten de Achterhoek ook in detoekomst optimaal bereikbaar houden. Ook willen de gemeenten het vervoer in de regio efficiënter organiseren, door onder andere te gaan werken met één Vervoercentrale waar reizigers hun vervoer kunnen ‘bestellen’ en waar zij ook de beste reismogelijkheden aangeboden krijgen. Bij dit alles is het streven dat het huidige vervoer zo min mogelijk verandert. De reiziger moet er juist voordelen door ondervinden, is de insteek.


Samen met gebruikers
Bij de voorbereidingen voor het nieuwe systeem worden de gebruikers en bijvoorbeeld (zorg)instellingen betrokken. Daarnaast is er in 2016 ruimte voor pilots en experimenten. Bijvoorbeeld de dorpsauto in Oude IJsselstreek, de Noaberbus in Berkelland en de pilot Mobiel Gedeeld in Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Uit deze pilots zal blijken of en op welke manier deze soorten vervoer ook aan het nieuwe systeem van basismobiliteit toegevoegd kunnen worden. Ander nieuws