Header image

Beleidskader wonen met zorg Winterswijk 2017-2019

WINTERSWIJK - Het beleidskader ‘Wonen met Zorg gemeente Winterswijk 2017-2019’ gaat over vormen van wonen met zorg waarbij zorg 24 uur aanwezig is. Het gaat hierbij niet om zelfstandig wonen waarbij de bewoner ambulant zorg ontvangt. Bij ambulante zorg is het beleidskader niet van toepassing. 

Inhoud beleidskader

Het beleidskader geeft inzicht in de vraag en het aanbod van wonen met zorg en Winterswijk. Het beschrijft het vervolgtraject en het standpunt hoe de gemeente Winterswijk omgaat met nieuwe initiatieven. De gemeenteraad heeft het beleidskader in de raadsvergadering van 23 november 2017 vastgesteld.

Initiatieven waaraan de gemeente niet meewerkt

Voor de duur van het beleidskader werkt de gemeente voor zover planologisch mogelijk niet mee aan initiatieven voor doelgroepen waarbij vraag en aanbod op dit moment in balans is, namelijk:

  • ouderen (inclusief dementie);
  • personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Als de gemeente wel meewerkt aan initiatieven waardoor het huidige aanbod uitbreidt, ontstaat leegstand en komen kwaliteit en aanwezigheid van 24-uurszorg in gevaar.

Initiatieven waaraan de gemeente wel meewerkt

De gemeente werkt wel mee aan de volgende initiatieven:

  • initiatieven voor doelgroepen die nu buiten de gemeente zijn gehuisvest,
  • initiatieven waarvoor kwantitatief geen aanbod beschikbaar is
  • initiatieven waarbij een verplaatsing van een locatie nodig is.

Doel vervolgtraject

Het vervolgtraject heeft als doel om te komen tot een toekomstbestendig aanbod van wonen met zorg in Winterswijk die aansluit bij de kwantitatieve en kwalitatieve vraag.Ander nieuws