Header image

Berkelland houdt ruim 1 miljoen over in 2015

BERKELLAND - De najaarsnota is er om de gemeentelijke financiële stand van zaken voor het lopend jaar na acht maanden weer te geven. De gemeente heeft dit jaar een aantal meevallers gekend. Dat levert voorlopig een voordeel op van 1.097.000 euro. Dat heeft een aantal oorzaken, namelijk: omdat er van het rijk meer geld werd verkregen voor taken op het gebied van uitkeringsverstrekking, vanwege een voordeeltje met betrekking tot verkochte Nuon aandelen, vanwege een nabetaling van het rijk over de jaren 2013 en 2014, door de verkoop van een gebouw en teruggave van gelden in relatie tot de Brandweer Achterhoek Oost over 2014. In de najaarsnota wordt een bedrag toegevoegd van 883.000 euro aan de 'reserve nadelen decentralisaties'.

Dit bedrag is het resultaat van genoten voordelen op de zorgbudgetten, er werd per saldo minder uitgegeven dan de gemeente van het rijk kreeg. Het geld dat de gemeente over heeft gehouden wordt gereserveerd voor (her)besteding in het zorgdomein. Een voordeel op de personeelskosten van 430.000 euro wordt op vergelijkbare wijze toegevoegd aan de reserves om de gemeentelijke organisatieverandering verder vorm te kunnen geven. Dit alles conform gemaakte afspraken.Ander nieuws