Header image

Bestemmingsplan Boterstraat rijp voor besluitvorming

WINTERSWIJK -  Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Boterstraat ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. De raad neemt donderdag 23 november een besluit over het plan. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt het bestemmingsplan op woensdag 8 november behandeld in de commissie Ruimte.

 

In november 2012 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie IKZIEwinterswijk vast. Deze visie is de basis voor het bestemmingsplan Boterstraat. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van zes energieneutrale woningen. Om de sfeer van de Boterstraat zoveel mogelijk te bewaren mogen er alleen woningen in één laag met kap worden gebouwd. Ook is een ruime afstand aangehouden tussen de nieuw te bouwen woningen en de bestaande woningen aan de overkant van de Boterstraat. Hierdoor is er ook ruimte om de Boterstraat iets te verbreden. Dat is gewenst om bestemmingsverkeer voldoende passeerruimte te geven. In het plan wordt ook een nieuwe groenstrook met haag opgenomen. Eigenaren van de nieuwe woningen moeten twee parkeerplaatsen op eigen grond realiseren. Daarnaast  worden er acht openbare parkeerplaatsen in het gebied aangelegd.

 

Zienswijzen en reacties
Op 12 juli 2017 is het ontwerpbestemmingsplan Boterstraat in procedure gebracht. Over dit ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan hoofdzakelijk over de verkeersveiligheid en -afwikkeling en mogelijke gevolgen voor een in de buurt gelegen bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven het bestemmingsplan te wijzigen en stelt de raad voor het ¬bestemmingsplan vast te stellen.

 

Vervolgprocedure
Als de raad het bestemmingsplan Boterstraat vaststelt, wordt het plan binnen twee weken gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen de indieners van de zienswijzen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.Ander nieuws