Header image

Forum voor Democratie buiten coalitie Gelderland

Gelderland - Er zijn een aantal realistische opties voor een meerderheidscoalitie, zo staat geschreven in het eindadvies van informateur Mark Boumans. Hij adviseert dat een formateur aan de slag gaat met een samenwerking tussen VVD, CDA, PvdA aangevuld met ChristenUnie-SGP en GroenLinks. En te werken met 7 gedeputeerden, waarbij de 2 grootste fracties (VVD en CDA) elk 2 gedeputeerden voordragen.

 

Boumans beseft: wil deze coalitie succesvol zijn dan zijn goede afspraken nodig over een realistische uitvoering van het Gelders Energie Akkoord, de samenhang tussen biodiversiteit enerzijds en landbouw, wonen en natuur anderzijds, maar ook de maximale inzet van het stamkapitaal (NUON-gelden) zijn nodig.
 

De informateur geeft verder mee om de rol van Provinciale Staten te versterken. Dus geen dichtgetimmerd akkoord en ruimte laten voor wisselende meerderheden. Leg de Staten ook alternatieven voor in de kaderstelling en besluitvorming.


Ook benadrukt hij in zijn advies dat de provincie belangrijk is, maar uiteindelijk een kleine schakel in het realiseren van ambities voor de Gelderlanders. Medeoverheden, denk aan Europa, Rijk, waterschappen en gemeenten, maar juist ook bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen leveren een veel grotere bijdrage aan de economische vitaliteit en leefbaarheid. Kortom: zorg voor een bestuurscultuur die gericht is op samenwerking.


Naast medeoverheden noemt hij ook de inwoners. Boumans meent dat je de uitslag van de verkiezingen mag zien als een roep van inwoners om zelf meer aan zet te zijn. Hij raadt daarom aan: Faciliteer inwoners dan ook vooral de komende bestuursperiode. Om dat te bereiken zou een coalitie programma op hoofdlijnen met duidelijke ambities helpen.


Boumans komt tot dit advies na een reeks van gesprekken die hij direct na de verkiezingen gevoerd heeft met alle Gelderse partijen. Dit op verzoek van de partij met de grootste verkiezingsuitslag, de VVD.Ander nieuws