Header image

Gemeenteraad neemt besluit over beleidskader zonneparken en

WINTERSWIJK – In de openbare raadsvergadering van donderdag 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het beleidskader voor de realisatie van zonneparken en zonnevelden in het buitengebied van Winterswijk.

 

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over twaalf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Naast maximaal besparen en maximaal zon op daken is minimaal 50 hectare aan zonneparken nodig.

 

Een zonnepark kan grote impact hebben op de beleving en het gebruik van de woonomgeving. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een beleidskader voor zonneparken opgesteld. Het beleidskader geeft initiatiefnemers van zonneparken de ruimte om samen met omwonenden en met oog voor het cultuurhistorische landschap meters te maken. Het beleidskader zorgt ervoor dat snel duidelijkheid is over de kansen van een zonnepark op een specifieke locatie en stuurt ook aan op burgerparticipatie. Uitgangspunt is dat omwonenden voor 50 procent financieel mee kunnen doen.

 

Zonneparken en cultuurlandschap

Zonneparken realiseren in het Nationaal Landschap van Winterswijk is een hele opgave. Vooral het coulisselandschap is kwetsbaar. Dit cultuurhistorische landschap moet behouden blijven. Bij het ontwikkelen van een zonnepark moet hier rekening mee worden gehouden. Het beleidskader zonneparken en zonnevelden zet vooral in op behoud van het landschap en het benutten van kansen. Zo zal de komst van zonneparken worden aangegrepen om het oude landschap te herstellen. Ook biedt het mogelijkheden om andere waarden toe te voegen. Er zijn landelijk al goede voorbeelden waarbij zonneparken belangrijk bijdragen aan de biodiversiteit en ook het toerisme. Aan de rand van bebouwing zijn er ook volop kansen om middels zonneparken de leefbaarheid te vergroten.

 

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).Ander nieuws