Header image

Gemeenteraad Winterswijk neemt besluit over raadhuis

WINTERSWIJK - In de openbare raadsvergadering van donderdag 25 januari neemt de gemeenteraad van Winterswijk een besluit over het voorstel om het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein in eigendom te houden. In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren gezocht naar kopers of huurders van het pand om de exploitatielasten te drukken. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd, maar dat heeft niet tot kansrijke plannen geleid. Het college stelt de raad daarom voor het pand in eigendom te houden en van daaruit samen met de raad op zoek te gaan naar alternatieve exploitatiemogelijkheden.


Het voorstel heeft financiële consequenties voor de gemeente, omdat in de programma­begroting is uitgegaan van het wegvallen van de exploitatie­lasten. De totale exploitatie- en kapitaallasten voor het raadhuis zijn voor 2018 begroot op bijna 139.000 euro. Hiervoor is in de begroting voor dit jaar een incidentele dekking opgenomen. Als de raad instemt met het voorstel worden de financiële consequenties verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.


De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitterAnder nieuws