Header image

Herijking van geurbeleid en nieuw lokaal plussenbeleid

BERKELLAND - De gemeente Berkelland wil dit nieuwe jaar een begin maken met de herijking van het Geurbeleid en een nieuw, lokaal Plussenbeleid. Als deze uitgangspunten helder zijn, wil zij verder met het traject om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland. Op die manier denkt zij het meeste recht te doen aan een proces met de minste juridische risico’s. De commissie Bestuur en Ruimte bespreekt op 10 januari het voorgestelde tijdpad.

De gemeente Berkelland werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Afgelopen voorjaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Daarna is er door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin is verzocht om het huidige Geurbeleid te ‘herijken’. Ook is vanuit de provincie Gelderland de opdracht gekomen om een eigen, lokaal Plussenbeleid op te stellen. Hierin moet komen te staan welke uitbreidingsmogelijkheden Berkelland geeft aan intensieve (niet-grondgebonden) veehouderijen door middel van aanvullende maatregelen.


Deze ontwikkelingen hebben invloed op het nieuwe bestemmingsplan in wording. Zowel de herijking van het huidige Geurbeleid als de opstelling van lokaal Plussenbeleid heeft een directe relatie met het milieueffectrapport dat verplicht onderdeel is van dit bestemmingsplan. Beide ‘beleidstrajecten’ vragen om een zorgvuldige afweging, omdat deze behoorlijke consequenties kunnen hebben op eventuele uitbreidings- en bouwplannen van bewoners en ondernemers in het buitengebied.
 

Wethouder Marijke van Haaren: “We gaan op zoek naar mogelijkheden om het proces voor het nieuwe bestemmingsplan met zo min mogelijk vertraging te doorlopen. Daar kleven wel risico’s aan. Het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied heeft een historie die we allemaal kennen. Wij stellen daarom een zorgvuldig proces voor door eerst te werken aan de herijking van het Geurbeleid en een nieuw Plussenbeleid en dan verder te gaan met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit is uiterst vervelend voor alle betrokkenen, maar ik denk dat we uiteindelijk meer gebaat zijn bij de weg met de minste juridische risico’s. Zodat we aan het einde van de rit een bestemmingsplan hebben waarmee we ook écht jaren vooruit kunnen.”
 

De commissie Bestuur en Ruimte bespreekt op 10 januari 2018 het voorgestelde tijdpad en de gevolgen voor het bestemmingsplan Buitengebied Berkelland. Daarna kan gestart worden met de herijking van het Geurbeleid en de lokale invulling van het Plussenbeleid. De verwachting is dat het dan nog minstens 1,5 tot 2 jaar duurt voordat het proces voor het nieuwe bestemmingsplan kan worden voortgezet. Tot die tijd blijven de mogelijkheden voor uitbreidings- en bouwruimte, die de verschillende huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied bieden, van toepassing.Ander nieuws