Header image

Investeringen door verhuurdersheffing onder druk

ACHTERHOEK - Wonion, Sité Woondiensten, Woningstichting Bergh, ProWonen, Woningstichting Dinxperlo en De Woonplaats luiden de noodklok. De verhuurdersheffing, zoals voorgesteld in het regeerakkoord kost de zes corporaties tot circa € 22 miljoen in 2017. Hierdoor kunnen de afspraken die gemaakt zijn over investeringen in de Achterhoek mogelijk niet meer na worden gekomen, terwijl juist een krimpgebied vraagt om onrendabele investeringen in leefbaarheid en herstructurering van oude wijken en buurten. Door de maatregelen krijgt bovendien de werkgelegenheid in de Achterhoekse bouwnijverheid de genadeslag. De zes Achterhoekse corporaties, verenigd in het ACo, hebben hierover een brief verstuurd aan minister Blok, alle Tweede Kamerleden en maatschappelijke partners in de Achterhoek.

"In de Achterhoek willen we tijdig inspelen op de gevolgen van de bevolkingskrimp en de vergrijzing", vertelt directeur Claus Martinot van Sité Woondiensten en voorzitter van de ACo. "Daarom hebben de gemeenten, corporaties en provincie samen een regionale woonvisie gemaakt. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Het gaat om woningen geschikt maken voor ouderen, investeren in energiebesparende maatregelen en herstructurering van verouderde buurten. Door de verhuurdersheffing staan deze investeringen onder druk."

"Van de overheid krijgen corporaties de ruimte om via extra huurinkomsten de heffing op te vangen. In de Achterhoek dekken de extra huurinkomsten maar voor een klein deel de verhuurdersheffing", aldus Martinot. "Voor huurders die vanwege een oud huurcontract een te laag huurbedrag betalen vinden we een extra huurverhoging prima. Maar de huurprijs wordt in de toekomst gekoppeld aan de WOZ- waarde, waardoor er in veel gevallen geen huurverhoging kan worden doorgevoerd. En voor huurders die al een goede prijs betalen wordt in veel gevallen de woning te duur of leidt het tot een extra beroep op de huurtoeslag. Ook verkoop van woningen biedt in de huidige markt weinig mogelijkheden om extra inkomsten te genereren".

Wat de corporaties resteert, is schrappen in onderhoud en investeringen. "De ene corporatie moet harder snijden dan de ander", aldus Martinot. "Maar voor ons allen geldt dat we niet kunnen voldoen aan de opgave om woningen geschikter te maken voor ouderen, de energiezuinigheid verder te verbeteren en verouderde wijken op te knappen. De Achterhoek is een krimpgebied. Als we de transitie niet nú inzetten, zijn de gevolgen van de krimp niet goed op te vangen. De bouwnijverheid speelt een belangrijke rol in de Achterhoekse economie, maar zit in zwaar weer. In 2011 en 2012 zorgden de corporaties nog voor het overgrote deel van de bouwproductie in de Achterhoek. Als ook dat stagneert, betekent dit een ramp voor de werkgelegenheid en de economie".Ander nieuws