Header image

Naar sterkere bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek

ACHTERHOEK - De gemeenten in de Achterhoek willen slagvaardiger gaan samenwerken. Dat betekent dat de vorm waarin nu wordt samengewerkt moet veranderen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Gemeenteraden krijgen hierbij een nadrukkelijker rol. De komende maanden wordt deze opzet samen met de gemeenten verder uitgewerkt. 
 
Annemieke Traag, voorzitter Regio Achterhoek: “Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden willen samen de Achterhoek krachtig en vitaal houden. Als leidraad daarvoor hebben we de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 met een focus op Smart Werken en daarnaast de thema’s Wonen en Bereikbaarheid. De Achterhoekse economie en de gevolgen van de demografische ontwikkelingen hebben onze voortdurende aandacht nodig en vragen om een grotere bestuurlijke slagkracht.” 
 
Een van de onderwerpen die de komende periode verder worden uitgewerkt, is de vraag over welke zaken regionaal besloten gaat worden. Basismobiliteit en de aanpak van leegstand komen bijvoorbeeld in aanmerking voor besluitvorming op regionaal niveau, omdat een gecoördineerde aanpak nodig is. Nu gaan besluitvormingsprocessen voor regionale onderwerpen vaak moeizaam, omdat gemeenten nogal eens verschillende zienswijzen hebben. Regionale besluitvorming komt ten goede aan de ontwikkeling van een krachtige Achterhoek. Hiervoor is een goede uitwerking van de rol van de raden van belang.  Door kennis en expertise van gemeenten (ook op ambtelijk niveau) samen te brengen en te benutten, verloopt de uitvoering van projecten efficiënter en beter. De gemeenten blijven samenwerken binnen Regio Achterhoek, die een coördinerende en verbindende rol vervult. Om het onderzoek naar deze nieuwe wijze van samenwerken onafhankelijk en snel te laten verlopen, wordt een beroep gedaan op de expertise van de heer Roel Wever van adviesbureau BMC. Mevrouw Nicolette van Waart (gemeentesecretaris van Doetinchem) is ambtelijk verantwoordelijk voor dit proces.
 
Het onderzoek van BMC start dit najaar door gesprekken met de gemeenteraden te voeren en resulteert begin 2017 in een advies waarover de raden uiteindelijk besluiten. Annemieke Traag: “Het doel staat centraal: een daadkrachtige regio die de huidige en toekomstige uitdagingen goed en adequaat kan oppakken. Het zou heel mooi en goed voor de Achterhoek zijn als wij begin 2017 met deze nieuwe werkwijze aan de slag kunnen.”Ander nieuws