Header image

Nieuwe noodverordening VNOG per 1 juni

ACHTERHOEK- Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noorden Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het
puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven. De ondernemer of de exploitant
moet de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen
De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen.


Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen
Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer
open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30
gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van
een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen
dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een
scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk
huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.
Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte
winkelcentra, stationshallen. Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan
en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden
Samenkomsten op buitenterrassen zijn verboden, tenzij gasten gebruik maken van een zitplaats
aan een tafel en maatregelen zijn getroffen waardoor:

 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, met uitzondering van
personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
 de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen
 op aanpalende terrassen,
 de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd,
 het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Bij aanpalende terrassen moeten de beheerders van deze terrassen gezamenlijk zorgen voor het in
acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.
Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkendegasten buiten het terras voorkomen. Eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties
Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor Eet- en drinkgelegen en binnenterrassen.

Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een
paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

Hotels
Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden. In restaurants van hotels mogen
meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant
van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant
toegelaten worden. Indien echter minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn mogen ook andere
gasten toegelaten worden zolang het aantal van 30 gasten niet wordt overschreden.
Indien een gebouw functioneel is gescheiden van andere functies en beschikt over een zelfstandige
ruimte binnen het gebouw, is het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen per
gebouw, niet van toepassing. Hiervoor is de norm 30 personen per functie of een hoger aantal als
dat voor die functie is toegestaan (bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en dergelijke). Dit betekent
dat per inrichting of bedrijf maximaal 30 personen zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om
binnen één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan.
Aanwijzing verboden gebied
De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op
deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het
houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet
in acht nemen daarvan dreigt. Een aangewezen verboden gebied kan ook een specifieke locatie
zijn, zoals een eet- en drinkgelegenheid met binnen- en/of buitenterras. De voorzitter kan ook een
locatie aanwijzen om het tegengaan van besmettingsgevaar in het kader van de volksgezondheid
te garanderen. Een gebiedsverbod kan gelden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een dag,
weekend of week. In het uiterste geval kan ook een heel horecaplein als verboden gebied worden
aangewezen, ook al zijn er maar enkele ondernemers of exploitanten die zich niet houden aan de

Noodverordening voorschriften.
Musea, presentatie-instellingen en monumenten
Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt het maximum
van 30 personen niet. Bij presentatie-instelling kan gedacht worden instellingen die beeldende
kunst laten zien maar geen eigen collectie hebben (zogeheten ateliers). Hiervoor geldt wel dat de
aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon (met
uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend
plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.
Escaperooms, binnenspeeltuinen, glow in the dark golf
Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek
toegankelijk gebouw. 30 personen per gebouw zijn toegestaan, met inachtneming van 1.5 meter
afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek
mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.
Bowlingbanen zijn op last van het Ministerie van EZK te beschouwen als tot 1 september 2020
gesloten te houden binnensport faciliteit. Ook horecavoorziening in een bowlingcomplex zal tot 1
september gesloten blijven.
Kampeervoorziening
Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen wasen/of douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van
vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het
zogeheten 'kamperen bij de boer').

Protocollen
Ondernemen in een anderhalvemetersamenleving is een grote uitdaging. Verschillende branches
hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een
protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk voor een
bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen verbindende richtlijn
binnen een betreffende sector. Hierbij kan de overheid advies geven. De sector is zelf
verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. Protocollen hebben echter geen
juridische status. De noodverordening is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan,
ongeacht een protocol.
Ton Heerts ten slotte: “Het coronavirus is nog steeds onder ons. Iedereen is aan zet om het nog
verder in te dammen: ondernemers, inwoners en gemeente. Houd afstand en houd rekening met
elkaar. Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.”

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Ander nieuws