Header image

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk voorgelegd aan raad

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 19 december een besluit.

De Omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving. Zo zijn in de visie onderwerpen opgenomen als gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. De visie bevat de strategische hoofdkeuzen van ons beleid voor de lange termijn. Verandering is in onze visie de basis voor duurzaam behoud. Voortdurende aanpassing aan nieuwe omstandigheden houdt ons gebied vitaal en duurzaam aantrekkelijk, maar ook het landschap en alle kwaliteiten moeten worden onderhouden om ze goed te houden. “Met deze visie werken we verder aan een leefbaar platteland waar ruimte is voor wonen en ondernemerschap met behoud en versterking van ons landschap”, zegt wethouder Inge klein Gunnewiek.

Functie Omgevingsvisie
De visie heeft twee functies. Het is het afwegingskader als u een initiatief bij ons indient dat niet in het bestaande bestemmingsplan buitengebied past. En het is het inhoudelijk kader voor de opvolger van het bestemmingsplan buitengebied: het omgevingsplan.

Aantal wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid

· Sturen op effecten van een initiatief. Een zelfde initiatief kan op verschillende plekken verschillende effecten hebben en daarmee de mogelijkheden dus ook
· Vereenvoudiging van de regels voor woningsplitsing
· Meer ruimte voor initiatieven
· Investeringen concentreren op het erf waar het initiatief speelt, zodat dat een zo hoog mogelijke kwaliteit krijgt
· Verruiming van de mogelijkheden voor woningbouw, door aantallen los te laten
· Nieuwbouw op onbebouwde kavels is alleen mogelijk in en direct grenzend aan de kernen
· Verstening moet altijd samen gaan met een kwaliteitsimpuls

Participatie
De Omgevingsvisie is gedurende het hele proces sterk op participatie ingestoken. Er is gedurende het proces veel ruimte geweest voor inbreng vanuit de samenleving. Honderden particulieren en verschillende organisaties hebben zich de afgelopen jaren betrokken getoond bij de opstelling van de visie.

Zienswijze
De ontwerpvisie heeft 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 26 zienswijzen ingediend. Uit verschillende zienswijzen kan worden geconcludeerd dat de Omgevingsvisie in algemene zin op draagvlak kan rekenen. Met een aantal indieners van een zienswijze is nog een gesprek geweest. Dit ter verduidelijking van de zienswijze. De zienswijzen hebben op onderdelen voor aanpassing of verduidelijking van de visie gezorgd.

Ander nieuws