Header image

Onderzoek verkeersmaatregelen Hamelandweg ter inzage

OOST GELRE - Vanaf 5 oktober ligt het onderzoek naar de verkeersontsluiting van Lichtenvoorde-Oost ter inzage. Het gaat om de Hamelandweg en de kruisingen die er op uitkomen. De discussie in de raad van voor de zomer was aanleiding om dit onderzoek te doen. Wethouder Hoijtink: “Het onderzoek geeft een goed overzicht van de mogelijkheden. Het is nu aan de inwoners om op die verschillende mogelijkheden te reageren.”

Het onderzoek richt zich op het oplossen van de verschillende knelpunten. Niet alleen de kruising Hamelandweg-Vragenderweg, maar ook de kruising bij de James Wattstraat, de fietsoversteken en de rotonde Groten Bos. Wethouder Hoijtink: “Er spelen verschillende belangen als het gaat om de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Al die verschillende belangen proberen we bij elkaar te brengen op een manier die een zo breed mogelijk draagvlak heeft.”

Rol provincie De provincie Gelderland is één van de partijen die een belangrijke rol spelen in de uitvoering van de maatregelen. Wethouder Hoijtink hierover: “De provincie is wegbeheerder van de Hamelandweg. Alles wat wij op die weg willen, moet uiteraard in overleg, maar moet ook de instemming van de provincie hebben. De provincie kan zich vinden in de conclusies van het rapport en dat is belangrijk voor het vervolg. Het is nu aan het college om naar aanleiding van de binnengekomen reacties een voorkeur uit te spreken en die voor te leggen aan de raad.”

Onderzoek 6 varianten In het rapport zijn 6 verschillende varianten onderzocht. In het rapport staat duidelijk hoe deze varianten al dan niet tegemoet komen aan de diverse belangen. Het rapport spreekt zich ook duidelijk uit over een voorkeursvariant. Deze variant gaat uit van:

• een verbeterde fietsoversteek bij de Pasteurstraat; • verkeerslichten of een rotonde ter hoogte van de James Wattstraat met een vierde aansluiting naar het evenemententerrein Besselinkschans. Die vierde aansluiting wordt alleen bij evenementen gebruikt om sluipverkeer te voorkomen; • opheffen oversteek bij de Visserijdijk; • opheffen van de voorsorteervakken voor rechtsafslaand verkeer op de Hamelandweg; • een verbod voor vrachtverkeer op de Vragenderweg binnen de bebouwde kom; • een vierde aansluiting op de rotonde Groten Bos richting Oude Winterswijkseweg.

Mogelijkheid reageren Wethouder Hoijtink wil zich nadrukkelijk nog niet uitspreken over deze of de andere varianten. “Iedereen mag nu reageren op het rapport. Daarna gaan we in gesprek met de verschillende belangengroepen en nemen vervolgens een besluit dat we voorleggen aan de raad.”

Het rapport is tot 15 november in te zien via www.oostgelre.nl en bij de balie van het gemeentehuis.Ander nieuws