Header image

Professioneel omgaan met jonge mensen met Schizofrenie

LANDELIJK - Schizofrenie is een ernstige en complexe psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum die veelal jonge mensen treft, meestal tussen het 15-de en 30-ste levensjaar. Deze ingewikkelde ziekte kent zware psychische en sociale gevolgen en veel verschijnselen komen in uiteenlopende combinaties voor. Daardoor is de diagnose ‘schizofrenie’ niet gemakkelijk vast te stellen.

Een belangrijk kenmerk van schizofrenie is dat er tijdens het verloop van de ziekte minimaal eenmaal een psychotische episode zal optreden met ‘positieve symptomen’ als wanen, hallucinaties, verwardheid, chaotisch gedrag of vreemde lichaamsbewegingen. Daarentegen komen er ook ‘negatieve symptomen’ voor, zoals het verminderen van concentratievermogen, affectvervlakking en initiatiefverlies. Naar schatting heeft één op de honderd mensen een vorm van schizofrenie.

Professionals werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs komen dan ook regelmatig in aanraking met mensen die aan schizofrenie lijden en gaan vervolgens op zoek naar concrete handvatten om een adequaat hulpaanbod te realiseren. En dat blijkt geen gemakkelijke opdracht te zijn. Want hoe ga je een gesprek aan met iemand wanneer deze een psychose heeft? Hoe ga je qua diagnostiek te werk? Hoe behandel of begeleid je mensen die aan deze ziekte lijden? En wat te doen met mensen die zelf niet erkennen dat ze ziek zijn?

Dit symposium richt zich dan ook op uitvoerend werkers van alle organisaties die met mensen met schizofrenie in aanraking kunnen komen. Daarbij valt te denken aan: jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs, de JGZ, GGZ, gespecialiseerde thuiszorg, raad voor de kinderbescherming, (school)maatschappelijk werk, de (L)VG-sector, peuterspeelzalenwerk, de kinderopvang, politie, justitie, de reclassering en de drugshulpverlening. Meer informatie over sprekers, het programma en gelegenheid tot inschrijven: http://congresburo.com/agenda/57/i/landelijk-symposiumprofessioneel-omgaan-met-jonge-mensen-met-schizofrenie.htmlAnder nieuws