Header image

Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek van start

ACHTERHOEK - Eind augustus start een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid. Het onderzoek vindt plaats in alle gemeentes in de Achterhoek en wordt samen met de woningcorporaties uitgevoerd. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit.

Met de uitkomsten kan de gemeenteraad nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Waar en hoe bouwen we nieuwe woningen? Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig i.v.m. de vergrijzing van de bevolking? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt?

Voor wat betreft de leefbaarheid wordt met name gekeken naar de directe woonomgeving. Is die mooi, goed onderhouden, veilig, voldoende openbaar groen, zijn er parkeerproblemen etc. Ook wordt gevraagd of er voldoende zorg en welzijnsvoorzieningen zijn in uw directe omgeving zoals openbaar vervoer, kerken, winkels, maatschappelijke voorzieningen etc. Speciaal voor de 55+ ers onder u zijn er vragen die betrekking hebben op het woongenot voor senioren en de specifieke wensen die u als oudere heeft. Ook voor de thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder zijn er een aantal gerichte vragen omtrent hun woonwensen.

Via een steekproef zijn inwoners uit verschillende leeftijdsgroepen geselecteerd, die benaderd worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze mensen krijgen een brief van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin staat een uitnodiging om een aantal vragen te beantwoorden. Dat kan eenvoudig via internet. Heeft u een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen, dan stellen wij uw deelname zeer op prijs.

Deelnemers, die binnen vier weken de vragenlijst invullen, maken kans op een VVV-bon van € 50,-.

Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek veel gestelde vragen en antwoorden Op dit moment loopt een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in onze regio. Het onderzoek vindt plaats in alle gemeentes in de Achterhoek en wordt samen met de woningcorporaties uitgevoerd. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit. Heeft u vragen over het onderzoek? Hieronder hebben wij de meestgestelde vragen voorzien van een antwoord. 1. Waarom een regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek? Begin 2011 hebben alle zeven gemeenteraden en de woningcorporaties in de Achterhoek een regionale woonvisie vastgesteld. Daarin staat beschreven op welke manier we om willen gaan met het afnemende aantal inwoners. Uiteindelijk hebben we daardoor straks minder huizen nodig. Daarnaast veranderen de wensen van woningzoekenden, zodat ook aanpassingen nodig zijn aan de bestaande woningen. Voordat we onze ideeën kunnen uitvoeren, is het van belang om te weten wat de wensen van de inwoners zijn. Dan kunnen de plannen daarop afgestemd worden. 2. Wat wordt er precies onderzocht? We onderzoeken de tevredenheid van de inwoners over de leefbaarheid en de woonwensen van mensen die nog niet zelfstandig wonen (starters) en van mensen die wel zelfstandig wonen. Het betreft zowel mensen in een huurwoning als mensen in een koopwoning. 3. Wanneer vindt het onderzoek plaats? Het onderzoek start eind augustus. Begin oktober moet de vragenlijst ingevuld zijn en hebben ook alle aanvullende gesprekken plaatsgevonden. 4. Wie doen mee aan het onderzoek? Niet iedere inwoner van de Achterhoek doet mee. Er is door de gemeenten een groep deelnemers samengesteld, waarin vanuit elke kern en buitengebied voldoende inwoners benaderd worden. Het onderzoek wordt gehouden onder huurders en bezitters van een eigen woning en er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die nog geen woning hebben (starters) en mensen die al wel zelfstandig wonen. Deelnemers kunnen via internet een vragenlijst invullen, nadat ze daarvoor zijn uitgenodigd met een brief met daarin een code. 5. Wie voert het onderzoek uit? De Rijkuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit. Daarom staat hun logo op de envelop die de deelnemers ontvangen. De universiteit werkt in opdracht van de zeven Achterhoekse gemeenten en de woningcorporaties. De logo’s van de gemeenten en woningcorporaties vindt u op de brief. 6. Wanneer zijn de resultaten bekend? De resultaten worden in januari gepresenteerd aan een groep bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en provincie. Nadat de conclusies besproken zijn, wordt een voorstel voor de gemeenteraad opgesteld. In het voorjaar van 2013 bespreekt de gemeenteraad de resultaten. De deelnemers aan het onderzoek krijgen de resultaten niet thuisgestuurd. U kunt begin 2013 de resultaten vinden op de website van uw gemeente en in de lokale en regionale dag- en weekbladen.
7. Waarom zou ik mee moeten doen aan het onderzoek? Als u net als wij wilt dat de Achterhoek een gezonde woningmarkt heeft, doe dan mee. De uitkomsten gebruiken we om richting te geven aan veranderingen in de bestaande huur- en koopwoningenvoorraad. Nieuwbouw is nog beperkt mogelijk, elke woning moet raak zijn. Daarnaast maakt u ook nog kans op een van de VVV-bonnen die we gaan verloten onder de deelnemers. Per gemeente zijn er vijf bonnen van 50 euro te verdelen. Zie ook vraag 11. 8. Hoe wordt het onderzoek gehouden? Het onderzoek wordt uitgevoerd via de computer. Enkele tienduizenden Achterhoekers krijgen hiervoor per brief een uitnodiging. Door een code in te typen krijgen de deelnemers toegang tot de vragenlijst. Omdat er vragen zijn voor verschillende doelgroepen (zoals starters en ouderen) krijgt u alleen die vragen voorgelegd die op u van toepassing zijn. Onderdeel van het onderzoek is een woonspel, waarbij u een rapportcijfer geeft bij elke voorgelegde woonsituatie. Daarnaast zijn er verdiepingsgesprekken. 9. Wat moet ik doen als ik geen computer heb? Het onderzoek kan alleen met een computer ingevuld worden. Vraag als u geen computer heeft aan een familielid, buurman of buurvrouw, vriend of kennis of zij u kunnen helpen. In de meeste bibliotheken en bij de wooncorporaties kunt u ook gebruik maken van een computer. 10. Wat wordt er met de resultaten gedaan? Met de uitkomsten kan gemeenteraad nog betere beslissingen nemen over het wonen in de toekomst. Waar en hoe bouwen we nieuwe woningen? Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig i.v.m. de vergrijzing van de bevolking? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? In het voorjaar van 2013 staan de resultaten van het onderzoek op de agenda van de gemeenteraad. Op basis daarvan kunnen besluiten worden genomen over het wonen in de komende jaren. 11. Waarom moet ik mijn telefoonnummer geven? Deelname is toch anoniem? Uw telefoonnummer is alleen nodig om u mee te laten dingen naar een van de VVV-bonnen, die we na afloop van het onderzoek gaan verloten. Als u tot de gelukkigen behoort, wordt u in de maand oktober door de gemeente gebeld. Zie ook vraag 7. Daarnaast vragen wij uw telefoonnummer ook te noteren (bij een andere vraag) als u wilt meewerken aan een (vervolg)gesprek, waarin een aantal aanvullende vragen die verband houden met het onderzoek mondeling met u worden besproken. Zie ook vraag 20 en 21. 12. Wat doen jullie met mijn gegevens? Alle gegevens worden verwerkt in overzichten, waarbij alleen de aantallen van belang zijn. Nadat het onderzoek is afgerond worden alle gegevens vernietigd. De gegevens zullen niet te herleiden zijn tot personen of adressen. Zie ook vraag 11. 13. Ben ik verplicht om mee te doen met het onderzoek? Nee. Als u niet wilt meedoen aan het onderzoek, hoeft u niets te doen. U komt dat natuurlijk ook niet in aanmerking voor een van de VVV-bonnen, die worden verloot onder de deelnemers. 14. De brief is aan mij gericht, maar mag ik als partner/zoon/dochter/ouder het onderzoek ook invullen? Voor het beste resultaat is het wenselijk, dat de geadresseerde van de brief de vragenlijst invult. Als deze echter verhinderd is, mag een ander lid van het huishouden deelnemen.
15. Wat moet ik doen als de website niet werkt of als de vragen in de vragenlijst niet duidelijk zijn? Dan kunt u dit mailen naar M.de.Bakker@rug.nl. 16. Ik heb geen brief gekregen, maar ik wil wel graag meedoen aan het onderzoek. U kunt een email sturen naar M.de.Bakker@rug.nl. Afhankelijk van de hoeveelheid reacties tot dan toe zult u dan mogelijk alsnog een uitnodiging ontvangen. 17. Ik heb wel een brief ontvangen om mee te doen, maar kan niet inloggen op de website van het onderzoek. Dan kunt u dit mailen naar M.de.Bakker@rug.nl. 18. Wat moet ik doen als ik geen vervolggesprek wil? Er wordt maar een beperkt aantal vervolggesprekken gevoerd. Als u daar niet aan wenst mee te doen, dan vult u bij die (laatste) vraag geen telefoonnummer in. U wordt dan ook niet benaderd voor een gesprek. 19. Krijgt iedereen die de vragenlijst invult een aanvullend gesprek? Nee, slechts een kleine groep deelnemers wordt benaderd voor een aanvullend gesprek. Als u geen telefoonnummer opgeeft bij de allerlaatste vraag, wordt u niet benaderd voor een gesprek. Geeft u wel uw telefoonnummer op bij de allerlaatste vraag, dan is de kans groot dat u ook niet benaderd wordt. Vanuit de universiteit wordt u gebeld als een aanvullend gesprek aan de orde is. Zie ook vraag 11. 20. In de enquête wordt gesproken over een vervolg-gesprek. Moet ik daar aan mee doen? Van alle deelnemers zijn er maar enkele tientallen nodig voor het vervolg-gesprek. Deelname is dus vrijwillig. Als u in de vragenlijst uw telefoonnummer achterlaat bij de betreffende vraag, is er een kans dat u gebeld wordt voor een afspraak. 21. Waar is het vervolg-gesprek voor bedoeld? En hoe lang gaat het gesprek duren? Tijdens het vervolg-gesprek gaan de onderzoekers nog wat dieper in op de keuzes. Met name de redenen waarom u voor een bepaalde optie kiest wordt dan besproken. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, maar eventueel ook op een locatie in de buurt. Het interview duurt ongeveer een uur. 22. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst op de computer? De invultijd hangt af van uw persoonlijke situatie en de gemeente, waarin u woont. Grofweg duurt het invullen tussen 15 en 30 minuten. 23. Kan ik het invullen van de vragenlijst tijdelijk onderbreken? Ja, u kunt het invullen tijdelijk onderbreken. Als u dan later opnieuw inlogt met de code uit de brief, komt u automatisch terecht bij de vraag waar u eerder gebleven was.


Ander nieuws