Header image

Rioolheffing omhoog door bredere aanpak Winterswijk

Winterswijk – Op 7 november heeft de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk het Gemeentelijk Waterplan 2019-2023 (GWP) vastgesteld. In het plan is onder andere te lezen dat met ingang van 2021 de rioolheffing jaarlijks stijgt met 1,5% door een bredere aanpak voor riool- en waterbeheer.

 

Het Gemeentelijk Waterplan 2019-2023 is ten opzichte van het vorige Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) 2014-2018 breder van opzet, waardoor deze beter aansluit op het vastgestelde coalitieakkoord. Dit betekent dat we met  aanvullende zaken aan de slag gaan. Om deze ambities adequaat in te vullen, zijn voldoende middelen nodig. Dit heeft gevolgen voor de rioolheffing. Voor 2020 blijft de rioolheffing nog op het huidige niveau, daarna stijgt het jaarlijks met 1,5%.

 

Water. Het is overal om ons heen: als regen, opgeslagen in vijvers, vuilwater afgevoerd via een rioolstelsel en grondwater. Kostbaar en nuttig. Gemeente Winterswijk hecht veel waarde aan goed waterbeheer. Iedere  5  jaar actualiseert de gemeente het waterbeleid. We stellen dan vast hoe we het waterbeheer in de gemeente in de komende periode regelen. Dit wordt vastgelegd in een Gemeentelijk Waterplan. Het Gemeentelijk Waterplan gaat onder andere over riolering en stedelijk water. Het beschrijft hoe de gemeente Winterswijk de komende jaren invulling geeft aan de gemeentelijke ambities en taken op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van de riolerings- en watervoorzieningen.

 

In de gemeente Winterswijk gaat het daarbij o.a. om ruim 500 km aan riolen inclusief drainage en drukriool evenals de aandacht voor beken (waaronder de Wehmerbeek) en tientallen vijvers, waarvan Waterschap Rijn en IJssel eigenaar en beheerder is. Er gaat veel goed en eerdere keuzes uit het vorige GRP blijven hetzelfde. Op een aantal vlakken is het GWP 2019-2023 uitgebreid.

 

Allereerst zijn de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid in het plan betrokken. Vanuit deze thema's staan onder meer de beleving en overlast van water centraal. Daarnaast is de zorg over de kwaliteit van het oppervlaktewater toegevoegd. De Winterswijkse beken en vijvers bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving en de interactie van water met de omgeving.
 

Tot slot brengt het veranderende klimaat meer taken met zich mee. Er wordt klimaatonderzoek verricht om de belangrijkste klimaatbestendige maatregelen te benoemen en zo nodig maatregelen te treffen. Dit zijn maatregelen om zowel perioden van wateroverlast, maar ook droogte en hitte, beter op te kunnen vangen.

 

“Bij deze maatregelen kijken we naar de buitenruimte in zijn geheel, ook op particulier terrein. Samenwerking met alle betrokken, dus ook met de bedrijven en inwoners van gemeente Winterswijk, is daarbij de beste oplossing. Iedereen kan een steentje bijdragen.aldus wethouder Zomer. 
 

Het Gemeentelijke Waterplan 2019-2023 is te vinden op de website van de gemeente Winterswijk.Ander nieuws