Header image

Samen d’ran voor duurzame energie

ACHTERHOEK - Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio's in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren.

De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities
Met de 1,35 TWh draagt de Achterhoek ruimschoots bij aan de landelijke doelstelling. In CO2 levert dit bod een reductie van ruim 60% op. Daarmee levert de regio een substantieel aandeel aan de Gelderse CO2 -reductiedoelstelling van 55% in 2030 (ten opzichte van 1990). In de Achterhoek wordt onder het motto 'samen d'ran' al jaren gewerkt aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De start hiervoor was het Akkoord van Groenlo in 2009, dat de afgelopen jaren resulteerde in het bestaande regionale en gemeentelijke beleid. Dit vormde de basis voor de concept-RES Achterhoek. Het mes snijdt aan twee kanten: door de RES worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave.

Samen d'ran voor de RES 1.0
Binnen het bod van 1,35 TWh wordt gestreefd naar maximale benutting van grootschalige opstelling van zonnepanelen op daken. Dit heeft de nadrukkelijke voorkeur van de gemeenten. Hierdoor wordt het gebruik van gronden in het buitengebied zoveel mogelijk beperkt. De gemeenten hebben al ruimtelijke kaders gesteld voor het opwekken van duurzame energie, waarbij belanghebbenden en inwoners betrokken zijn geweest. Dit bestaande beleid vormde het uitgangspunt voor de concept-RES en is aangevuld met opgedane inzichten tijdens enkele regionale stakeholdersbijeenkomsten. De concept-RES wordt het komende jaar verder ontwikkeld tot de RES 1.0, waarin het definitieve bod wordt vastgesteld. Daaraan voorafgaand worden regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers georganiseerd. Samen met hen worden kansrijke mogelijkheden verkend om duurzame energie op te wekken. Bijeenkomsten voor inwoners worden afgestemd met gemeenten; zij weten het beste of deze meerwaarde hebben gezien de eerdere bijeenkomsten bij beleidsvorming rond duurzame energie.

Speerpunten zijn het energienet en de koppeling met duurzame thema's
Een van de speerpunten bij alle plannen is de capaciteit en mogelijkheden van het lokale energienet. Netbeheerder Liander heeft dit goed in beeld, zodat kan worden voorkomen dat het net tegen zijn grenzen aanloopt. Ook was bij de opstelling van de concept-RES in het bijzonder oog voor het koppelen van de opwek van duurzame energie aan duurzame en maatschappelijke thema's. Denk hierbij aan een leefbaar en vitaal platteland, natuurontwikkeling en het tegengaan van droogte. In de concept-RES is ook de Regionale Structuur Warmte (RSW) opgenomen, die de beschikbare warmtebronnen beschrijft en hoe deze benut kunnen worden.

Partners RES Achterhoek
De partners van de RES Achterhoek zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. De gemeenteraden en Provinciale Staten, die de RES 1.0 uiterlijk 1 juli 2021 vaststellen, hebben de concept-RES ter kennisname ontvangen. De concept-RES is de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken ofwel: samen d'ran!

Foto: De concept-RES Achterhoek is officieel openbaar gemaakt door Frans Langeveld, bestuurlijk trekker RES Achterhoek en wethouder Duurzaamheid in Doetinchem (rechts op de foto) en Frank Duenk, programmamanager RES Achterhoek.


Ander nieuws