Header image

SCHOOLSTICHTINGEN MOGELIJKE FUSIE

ACHTERHOEK - Al geruime tijd onderzoeken basisschoolstichtingen Reflexis, Essentius en LIMA de mogelijkheid om te fuseren. In dat geval ontstaat een slagvaardige organisatie met scholen in de hele regio, van Lichtenvoorde tot aan ’s Heerenberg. Een grote werkgever, met ongeveer 470 personeelsleden en ruim 4600 leerlingen. Nauwere samenwerking tussen de scholen lijkt onontkoombaar gezien de snel teruglopende leerlingenaantallen. Dinsdagavond 30 september tekenden vertegenwoordigers van de drie stichtingen een intentieverklaring met als uiteindelijk doel een daadwerkelijke fusie op 1 januari 2016. Plaats van handeling was het Koetshuis van De Radstake in Heelweg.

Onder de werktitel ‘Onderscheidend Onderwijs Ontwerpen’ zijn er de eerste helft van dit jaar op verschillende niveaus verkennende fusiegesprekken tussen de drie genoemde schoolstichtingen gevoerd. Onderscheidend onderwijs omdat de nieuwe organisatie ‘het verschil wil en kan maken’, voor kinderen, ouders, medewerkers en betrokkenen.

Door de schaal kan op vrijwel alle beleidsterreinen slim en efficiënt gewerkt worden. Daarnaast staat onderscheidend ook voor passend, afgestemd onderwijs op de individuele leerlingen met ieders ‘eigen-aardigheid’.

Een Regiegroep, bestaande uit bestuurders van die organisaties overlegde vrijwel wekelijks. Maandelijks werden er door vier werkgroepen diverse thema’s onder de loep genomen als ‘personeel’, ‘innovatie’ en ‘identiteit’. De Raden van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapraden verleenden ondersteuning aan het fusietraject. Met succes. Er is groen licht gegeven om dit stadium op een meer inhoudelijke basis te vervolgen. Nu de diagnosefase begin juli is afgerond breekt in oktober 2014 de ontwerpfase aan, een nieuwe stap in het fusieproces. Alvorens verder te gaan is een intentieverklaring opgesteld. Een convenant waarin alle bevindingen, motivaties, afspraken en uitgangspunten voor het vervolgtraject officieel vastgelegd zijn. Een belangrijke stap in het proces, dat kan uitmonden in een uiteindelijke fusie op 1 januari 2016.

Reflexis Openbaar Basisonderwijs verzorgt het openbaar basisonderwijs op acht scholen, verspreid over de gemeenten Aalten, Montferland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek.

Stichting Essentius is een overkoepelend bestuur waaronder tien, van oorsprong katholieke scholen ressorteren, hoofdzakelijk in de gemeente Oude IJsselstreek maar ook in Aalten.

Stichting LIMA omvat elf basisscholen voor katholiek, primair onderwijs in Oost Gelre. Zes scholen in Lichtenvoorde, de overige zijn gelegen in de dorpen daaromheen.

Info: www.onderscheidendonderwijsontwerpen.nl

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Arno Lentfert, 0544-374732/mail: alentfert@stichtinglima.nlAnder nieuws