Header image

Sproeiverboden in de Achterhoek en Liemers opgeheven

ACHTERHOEK - Het is vanaf dinsdag 26 februari 2019  weer toegestaan om water uit rivieren en beken te onttrekken in de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel heeft het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in haar gebied opgeheven, omdat dit watersysteem momenteel voldoende hersteld is. Het grondwater is echter niet overal hersteld. De grondwaterstanden op de hoger gelegen zandgronden zijn nog steeds laag. In de drie laaggelegen natuurgebieden, waar het verboden was om grondwater op te pompen, is het wel voldoende hersteld en daarom weer toegestaan om te beregenen. Het waterschap monitort de situatie goed maar is afhankelijk van het weer. Bij een droog voorjaar sluit het waterschap niet uit dat er komende maanden opnieuw beperkingen ingesteld moeten worden.

Door de extreme droogte zijn in juli vorig jaar de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater (algeheel verbod) en grondwater (sproeiverbod in drie natuurgebieden) ingesteld. Hiermee wilde het waterschap kwetsbare natuur beschermen en de toevoer naar stedelijk gebied op peil houden.

Door de neerslag van de afgelopen maanden en een paar hoogwaterpieken in de Rijn en de IJssel, in combinatie met de maatregelen die het waterschap met partners deze winter heeft genomen, is het oppervlakte- en grondwatersysteem op de locaties waar de verboden gelden voldoende hersteld.

Watersysteem blijft kwetsbaar

In de drie betreffende natuurgebieden De Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en Stelkampsveld zijn de grondwaterstanden inmiddels gestegen tot normale waarden. Of dit ook zo blijft als de temperaturen stijgen en de verdamping op gang komt, moet de tijd uitwijzen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanvoer van kwelwater beoordeelt het waterschap of er opnieuw verboden ingesteld moeten worden. Het oppervlakte- en grondwater is nog steeds laag in de hoger gelegen gebieden, gemiddeld enkele decimeters lager dan normaal voor deze tijd van het jaar, met name bij de Baakse Beek, omgeving Zelhem-Hengelo. Doordat de watervoorraad in de hoger gelegen gebieden nu kleiner is, kan de levering naar de lager gelegen gebieden eerder onder druk komen te staan. Het watersysteem blijft dus kwetsbaar.

Herstelmaatregelen in de winter

Deze winter heeft het waterschap het water zo lang mogelijk vastgehouden door de stuwen hoger te laten staan en extra water ingelaten in de Berkel en de Schipbeek uit het Twentekanaal. Ook hebben  inwoners, agrariërs en andere grondeigenaren gehoor gegeven aan de oproep om duikers af te sluiten. Hiervoor heeft het waterschap speciale duikerafsluiters ter beschikking gesteld. Inmiddels zijn bijna 70 duikerafsluiters bij grondeigenaren in de regio geplaatst. Zie ook www.wrij.nl/duikerafsluiter.

Momenteel wordt nog onderzocht of grondwaterputten, die binnen de invloedsfeer van verdrogingsgevoelige natuurgebieden staan, kunnen worden verplaatst. 

Vergunninghouders

Vanaf 26 februari 2019 gelden dus weer de normale procedures en wet- en regelgeving voor het onttrekken van oppervlakte- en/of grondwater. Voor oppervlaktewater betekent dit dat vergunninghouders niet mogen onttrekken als er geen water meer over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Voor grondwater betekent dit dat we zuinig om moeten gaan met grondwater en zoveel mogelijk water moeten vasthouden, met name in de hoger gelegen gebieden waar “elke druppel telt”.Ander nieuws