Header image

Statenfracties vragen aandacht voor inpassing N18-tracé

OOST GELRE - Bij de behandeling van de N18 in de Provinciale Staten zijn door verschillende fracties zorgen geuit over de problemen in het onderliggende wegennet als gevolg van een vermindering van het aantal aansluitingen op de nieuwe N18.

De gedeputeerde heeft daarop toegezegd met een aanvullend onderzoek te komen naar het onderliggende wegennet in de gemeente Oost Gelre. Ook Rijkswaterstaat is bezig met een aanvullend onderzoek met betrekking tot het traject Groenlo – Bedrijventerrein De Laarberg.

Inmiddels nemen de zorgen over de aansluitingen en de oversteekbaarheid bij de N18 toe, hetgeen onder meer blijkt uit de behandeling van een tussenbalans N18 in de Gemeenteraad van Oost Gelre. Naar onze mening heeft de inpassing van de N18 grote gevolgen voor de gemeente Oost Gelre, waarbij inmiddels duidelijke oplossingsrichtingen zijn aangedragen. De door Wandeloverleg Gelderland geschetste problemen ten aanzien van barrièrewerking voor voetgangers/wandelaars en fietsers geeft niet alleen de noodzaak voor adequate verbinding voor stimulering toerisme en recreatie weer, maar ook de noodzaak voor maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Naar aanleiding hiervan willen de Statenfracties van het CDA en de VVD van het College van Gedeputeerde Staten weten wanneer bovengenoemde onderzoeken klaar zijn en op welk moment zij ter kennisneming aan de Staten worden aangeboden. En in hoeverre de in de bovengenoemde brieven genoemde problemen terug te voeren zijn naar het onderliggende wegennet En als laatste wil men een antwoord op de vraag wat het standpunt van het College is ten aanzien van de geschetste problemen en voorgestelde oplossingsrichtingen. Ook de daarbij behorende financiële gevolgen ziet men graag in kaart gebracht.Ander nieuws