Header image

Tijdelijk verbod onttrekken grondwater in kwetsbare natuur

BORCULO - Om schade aan het kwetsbare natuurgebied Stelkampsveld nu en in de toekomst te beperken, stelt het waterschap een tijdelijk verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregenen/besproeien in het gebied. In dit Natura 2000 gebied heeft de grondwaterstand de kritische ondergrens bereikt door de aanhoudende droogte. Het verbod geldt voor alle onttrekkingen van particulieren en bedrijven in een zone van 200 meter om het gebied. Het gaat in op vrijdag 3 augustus 2018 18.00 uur voor onbepaalde tijd. Daarnaast blijft een soortgelijk beregeningsverbod gelden voor enkele andere natuurgebieden in het werkgebied van het waterschap.

 

Eerder al riep het waterschap particulieren, bedrijven en andere organisaties op om zuinig om te gaan met grondwater in en om kwetsbare natuurgebieden. Een algemeen grondwateronttrekkingsverbod is echter niet aan de orde. 

 

Het Natura 2000-gebied Beekvliet-Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo, is een gebied met bijzondere natuurwaarden. Het is kwetsbare “natte natuur”, dat wil zeggen moerassig gebied, erg droogtegevoelig en afhankelijk van de grondwaterstand. Het grondwater heeft momenteel de kritische ondergrens bereikt van 0.60 tot 1.20 meter en de verwachting is dat de komende periode de grondwaterstand nog verder zakt. Om de schade te beperken en de hersteltermijn te verkorten is dit (tijdelijke) verbod ingesteld. Het verbod geldt voor alle onttrekkingen om te beregenen/besproeien voor zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter (zie bijgevoegde kaart).

 

Samen met Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werkt het waterschap samen aan het ontwikkelen en het herstel van de bijzondere natte natuur van Stelkampsveld. Deze maatregelen zijn dan ook in nauw overleg met deze partners tot stand gekomen.

 

Maatwerk

De Achterhoek is één van de droogste regio’s van Nederland. Het waterschap werkt hard om ervoor te zorgen dat het nog aanwezige grond- en oppervlaktewater zo lang mogelijk beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld natuur, landbouw en steden. We houden de situatie  iedere dag nauwlettend in de gaten en volgen de ontwikkelingen in het watersysteem en de weersvoorspellingen op de voet.  Samen met partners nemen we maatregelen op maat waar nodig. Wij begrijpen dat deze maatregelen ingrijpend kunnen zijn en vragen hiervoor begrip.

Kaart WRIJ onttrekkingsverbod

 

Grondwateronttrekkingen
Grondwateronttrekkingen kunnen het uitzakken van het grondwater versnellen waardoor de kans op blijvende natuurschade vergroot wordt. Een (tijdelijk) verbod voorkomt dit effect zoveel mogelijk.


Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater (d.w.z. beken, sloten, vijvers), dat op 12 juli 2018 voor heel het werkgebied van het waterschap afgekondigd is, is nog steeds van kracht. Overtreders kunnen rekenen op een boete van 550 (particulieren) tot 1500 euro (bedrijven).

 

Natuurgebied Steenderen/Rha
Voor het gebied tussen Steenderen-Rha wordt het grondwateronttrekkingsverbod opgeheven. Uit nader onderzoek en inzicht blijkt een verbod een gering effect te hebben op de grondwaterstand. Het waterschap anticipeert hiermee ook op geactualiseerde Omgevingsvisie van Provincie Gelderland en het voorgenomen besluit van het waterschap later dit jaar om de bescherming van deze natuur van de kaart te halen. Het waterschap beoogt met haar maatregelen de zeer kwetsbare natuur te beschermen, maar houdt ook rekening met de andere functies zoals landbouw.Ander nieuws