Header image

Welzijnsraad vergadert op donderdag 19 september

BERKELLAND - De Welzijnsraad vergadert op donderdag 19 september 2019 in Dorpshuis ’t Haarhoes aan de Haardijk 2b in Noordijk en u bent van harte welkom.

Algemeen

De Welzijnsraad is het adviesorgaan van de Gemeente Berkelland. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over de beleidsaspecten in het sociale domein. Dit betreft onder andere maatschappelijke ondersteuning aan doelgroepen zoals jeugd, ouderen en gehandicapten, maar de adviezen gaan ook over bijvoorbeeld onderwijs, sport, veiligheid en de openbare ruimte.

Vergadering op locatie

De Welzijnsraad wil dicht bij de inwoners van Berkelland staan. Zij hoort graag wat er leeft bij de burger en wat de actuele lokale onderwerpen zijn in het kader van het maatschappelijke belang. Daarom houdt de Welzijnsraad de maandelijkse vergadering op locatie in één van de dorpen of kernen. We nodigen de lokale belangenvereniging uit en ook u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wanneer u een vraag hebt of een onderwerp wilt aandragen om te bespreken in de vergadering, dan kunt u ook gebruik maken van het inloopspreekuur. Dat is voorafgaand aan de vergadering, van 19.30 tot 19.45 uur.

Informatie

Via www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl kunt u de agenda van de vergadering inzien. Ook kunt u daar ons jaarverslag vinden en lezen over welke onderwerpen wij het afgelopen jaar advies uitgebracht hebben. We spreken u graag in op 19 september 2019 in Noordijk.Ander nieuws