Header image

Winterswijk gaat voor woningen, bedrijvigheid en duurzaam

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de begroting voor 2020 gepresenteerd. Het college zet stevig in op wonen, bedrijvigheid en duurzaamheid en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen aan de Winterswijkse samenleving.

De Programmabegroting 2020-2023 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2019-2022 'Winterswijk wint! Duurzaam en daadkrachtig d'ran' is afgesproken. Het college wil komend jaar grote stappen voorwaarts zetten om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren.

Winterswijks Energiefonds

In 2030 wil Winterswijk energieneutraal zijn. Daarom is het revolverend Winterswijks Energiefonds van € 25 miljoen beschikbaar voor alle Winterswijkers. Voor informatie en advies over leningen kunnen alle inwoners en bedrijven terecht bij het energieloket in het raadhuis, dit als onderdeel van het Duurzaam Informatie- en Innovatiecentrum. Verder willen we eind 2020 50 hectare aan zonnepanelen hebben liggen, verdeeld over daken en op de grond.

Cultuurkwartier, Terra Temporalis en centrumvisie

Aan het Weurden komt het nieuwe Cultuurkwartier waarin o.a. een muziekschool, een bibliotheek en een bioscoop zijn ondergebracht. Eind 2020 lopen de bestemmingsplanprocedures voor het Cultuurkwartier en het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de steengroeve.

Het Cultuurkwartier geeft, samen met de vernieuwde markt, een duidelijke impuls aan het centrum. De huidige centrumvisie is achterhaald en toe aan actualisering. Eind 2020 ligt er een nieuwe integrale centrumvisie en zijn de plannen voor de opwaardering van de markt uitgewerkt.

Werken, wonen en toerisme

Eind 2020 hebben we 8 hectare nieuw bedrijventerrein aangewezen. Qua woningbouw willen we 200 nieuwe woningen gerealiseerd hebben, deels ook in het buitengebied. Het aantal recreatieve overnachtingen is gestegen naar 825.000. Dit gaan we bereiken door onder meer het faciliteren van kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van het recreatieve aanbod, promotie van het hippisch toerisme, investeringen in de fietsinfrastructuur en de ondersteuning van bovenregionale evenementen.

Inclusieve samenleving

In Winterswijk kan iedereen meedoen! Om dat ook mogelijk te maken stellen we in 2019 onze lokale inclusieagenda op. In 2020 vertalen we deze agenda naar concrete maatregelen die obstakels moeten wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit doen we samen met onze inwoners en de maatschappelijke organisaties. Samen nemen we drempels weg... zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. De al ingezette aanpak om armoede in Winterswijk uit te bannen wordt onverminderd voortgezet.

Organisatieontwikkeling

Opgavegericht werken is een manier van werken die de samenwerking tussen gemeentekantoor en Winterswijk stimuleert. We hebben geleerd van de positieve ervaringen uit de opgave Armoedevrij Winterswijk en definiëren nog drie andere opgaven die we samen met Winterswijk oppakken. Samen met een ander besturingsmodel voor de gemeentelijke organisatie, zorgen we dat de organisatie nog meer aan kan sluiten bij de Winterswijkse samenleving, waarbij we oog hebben voor ieders kwaliteiten. Vertrouwen, loslaten en goed werkgeverschap staan daarbij voor ons voorop.

Accentverschuivingen

Om de ambities waar te maken vinden er enkele accentverschuivingen binnen de gemeentelijke begroting plaats. Zo stellen we voor meer geld naar armoedebestrijding en naar het bezoekerscentrum Terra Temporalis te laten gaan en zoeken we naar een toekomstbestendige exploitatie van het zwembad waardoor minder subsidie nodig zal zijn. De sportverenigingen vragen we een extra bijdrage om onze sportcomplexen op het huidige hoogwaardige peil te houden. Met de komst van Boogie Woogie naar het Cultuurkwartier in combinatie met een nieuwe organisatieopzet verwachten wij ook dat Boogie Woogie minder subsidie nodig zal hebben.

Financieel gezond

Het college biedt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. Dit betekent dat de jaarlijkse uitgaven van de gemeente gedekt zijn door inkomsten. De lokale lasten voor de inwoners hoeven niet te worden verhoogd, afgezien van een inflatiecorrectie van 1,4%. De financiële positie van Winterswijk is goed en biedt ruimte voor ontwikkeling en ambities.

Besluitvorming

De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 5 en 7 november 2019 over de begroting. Ter voorbereiding op de besluitvorming is er de mogelijkheid om in te spreken tijdens een extra commissievergadering op woensdag 16 oktober 2019 om 19.30 uur. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 5 en 7 november 2019. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in te spreken, kunt u zich daarvoor uiterlijk dinsdag 15 oktober voor 12.00 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of 0543-543120.



Ander nieuws