Header image

Winterswijk presenteert Programmabegroting 2019-2022

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2019-2022 donderdagavond aangeboden aan de gemeenteraad. Deze begroting is de eerste uitwerking van het beleid dat in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Winterswijk maken we samen!' is afgesproken.

 

Voor het college is dit een goed moment om samen met de eerste begroting de Winterswijkers inzicht te geven in de uitwerking van de ambities. Het college streeft naar een bruisend Winterswijk waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is. Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding lopen daarbij als rode draden door alle plannen heen.

 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt van dit college. Meer nog dan voorheen wil het college bij het maken van plannen gebruik maken van de kracht, kennis en energie van de Winterswijkers, bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie voor de kom van Winterswijk en het realiseren van een energieneutraal Winterswijk in 2030.

 

Armoedebestrijding

Winterswijk heeft de nieuwe taken in het sociaal domein de afgelopen jaren goed opgepakt. De Post speelt daarin een sleutelrol als de centrale plek waar Winterswijkers terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding en inkomen. Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. De komende jaren wil het college nog meer inzetten op preventie in het sociaal domein. Dit levert in de eerste plaats gelukkiger inwoners op en leidt in de toekomst naar verwachting tot een besparing op de zorgkosten.

Belangrijk speerpunt van het college is armoedebestrijding. In 2040 moet armoede definitief weg zijn uit Winterswijk. Een goede opleiding en werken spelen daarbij een belangrijke rol. De ontwikkeling van Park Achterhoek in combinatie met stadstuinbouw is een mooie kans op werkgelegenheid met name ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het college wil ook vaart maken met een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Ook gaan we samen met ondernemers en onderwijs instellingen aan de slag met het opzetten van de Euregio Academie Willem V en de Grenzhoppers School. Ook starten we samen met de gemeente Vreden met de realisatie van het grensoverschrijdende dienstencentrum Gaxel.

 

Duurzaamheid

De Achterhoek wil in 2030 energieneutraal zijn. Ook de gemeente Winterswijk schaart zich achter deze ambitie. Als gemeente geven we daarbij zelf het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen en door onze eigen panden te verduurzamen. Verduurzamen betekent veel voor onze inwoners en hun woningen. We gaan een programma opzetten waarbij we een versnelling van de verduurzaming van de huizen realiseren. Daarnaast richten we een energiefonds in.

 

Stevige ambities

Ook op andere terrein heeft het college stevige ambities. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten als de ontwikkeling van het bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de Steengroeve, de stedelijke herverkavelingsprojecten en de ontwikkeling van het cultuurkwartier. Ook geeft het college de komende tijd prioriteit aan de aanpak van ondermijning, asbestsanering, een kwaliteitsimpuls voor de markt en een haalbaarheidsonderzoek naar de doortrekking van de Dingstraat.

 

Begroting structureel sluitend

De begroting is structureel sluitend. Incidenteel zijn er tekorten om de ambities uit deze begroting te dekken. De totale begroting sluit vanaf 2021 met een positief saldo. De hogere inkomsten uit het gemeentefonds bereiken pas dan hun volle omvang. Het college wil echter niet wachten met het invullen van onze ambities. De tijdelijke tekorten in 2019 (€ 1,5 miljoen) en 2020 (€ 0,9 miljoen) achten wij dan ook verdedigbaar. In 2021 (€ 0,36 miljoen) en 2022 (€ 0,67 miljoen) is er sprake van een overschot op begroting. Dit betekent ook dat wij ramen dat de langlopende schulden van de gemeente in 2019 en 2020 stijgen en vervolgens dalen naar € 80,5 miljoen aan het einde van de bestuursperiode.

 

Besluitvorming gemeenteraad

  • De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober over de begroting.
  • In de aanloop naar deze vergadering hebben inwoners, bedrijven en instellingen op donderdag 11 oktober de mogelijkheid om in te spreken over de begroting. Insprekers kunnen zich uiterlijk woensdag 10 oktober voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, telefonisch (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl.

 

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.Ander nieuws