Header image

Winterswijk wil komend jaar ondermijning stevig aanpakken.

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 vastgesteld. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma beschrijft wat de gemeente Winterswijk in 2018 op het gebied van toezicht en handhaving gaat uitvoeren.

 

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 gaat over het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, Drank- en Horecawet, APV en overige bijzondere wetten. Het doel van toezicht en handhaving is het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit en het waarborgen en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in Winterswijk.

 

Doelstellingen 2018

Jaarlijks worden in het Handhavingsuitvoeringsprogramma speerpunten opgenomen op basis van politieke wensen of ervaringen uit voorgaande jaren. Deze speerpunten zijn hieronder weergegeven.

 

Bestrijden ondermijning

In heel Nederland komen diverse vormen van ondermijnende criminaliteit meer aan het licht. Daar waar de onderwereld en bovenwereld samenkomen wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan hennepkwekerijen. Om deze criminaliteit te voorkomen en te bestrijden wordt in 2018 de samenwerking met de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. In aansluiting hierop worden in 2018 circa 4 keer integrale controles gehouden samen met de SDOA, de douane, de NVWA, het UWV en de politie. De controles zijn gericht op midden- en kleinbedrijf, winkelbedrijven, horeca en eventueel overlastgevende panden. Verder wordt de Bibob-toetsing (aparte integriteitsbeoordeling van een initiatiefnemer) bij vergunningverlening, handhaving en subsidieverlening uitgebreid en wordt ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van Handhaving in de wijken. “Er valt meer ‘winst’ te halen uit het delen van informatie met de wijkagenten waardoor zaken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, verloedering en burenruzie vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden”, aldus burgemeester Bengevoord.

 

Controle groepsaccommodaties

In 2018 wordt gecontroleerd of de groepsaccommodaties in Winterswijk voldoen aan alle geldende regelgeving. Daarbij zal onder andere worden gekeken of alle groepsaccommodaties beschikken over de benodigde vergunningen.

 

Toezicht illegale bouw en sloop

Het toezicht en de handhaving illegale bouw blijft in 2018 geïntensiveerd. Het gaat dan met name om bouwen zonder vergunning en het bouwen en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast wordt komend jaar extra toezicht gehouden op sloopmeldingen en illegale sloop. Dit naar aanleiding van het aanstaande verbod op asbestdaken. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor het jaar 2024 moeten verwijderen.

 

Toezicht openbare ruimte

Het komend jaar is er opnieuw veel aandacht voor het verkeerd aanbieden van afval, illegale afvalstort en zwerfafval. Tevens wordt extra toezicht gehouden op de aanwezigheid van een opruimmiddel tijdens het uitlaten van honden. Een hondenbezitter is verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het opruimen van hondenpoep en moet ervoor zorgen dat de hondenpoep direct wordt verwijderd.

 

Toezicht naleving Drank- en Horecawet

Net als het afgelopen jaar wordt in 2018 gecontroleerd op veiligheid, geluid, ordeverstoring en drankverstrekking bij grootschalige evenementen. Verder blijft de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcoholische drank bij horecaondernemers, supermarkten, cafetaria’s en evenementen een speerpunt.

 

Daarnaast is er blijvend aandacht voor het toezicht op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, illegale kap en naleving van de herplantplicht.

 

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 wordt in januari ter informatie aangeboden aan de raad.Ander nieuws