Header image

Winterswijkers ervaren zorg en hulp WMO en Jeugd positief

WINTERSWIJK – In opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft adviesbureau BMC een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

BMC heeft op basis van een steekproef een groep inwoners geselecteerd die in 2018 een Wmo-maatwerkvoorziening hebben ontvangen. Voor de jeugdhulp hebben alle cliënten een vragenlijst ontvangen om voldoende respons te krijgen.

Wmo

Inwoners met een Wmo-indicatie zijn positief over het keukentafelgesprek. Vergeleken met vorig jaar is de tevredenheid toegenomen. Van de respondenten geeft 84% aan dat zij het helemaal eens zijn met de stelling dat zij snel werden geholpen. Daarnaast ervaart 91% dat de medewerker hen serieus nam. Ook dit is hoger dan de vorige meting (87%) en de referentiegroep (86%).

Een grote meerderheid van de inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening (90%). Men is het erover eens dat de ondersteuning past bij hulpvraag. Dit percentage is gestegen van 85% naar 89%. Ook de betrokkenheid van het netwerk bij de hulpvraag van de cliënt is toegenomen (van 67% naar 71%).  De inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening geven aan dat  zij door de ondersteuning beter kunnen doen wat ze willen doen (81%).

Net als in de referentiegroep is 86% het erover eens dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden. Net als vorig jaar geeft 79% aan dat de kwaliteit van leven verbeterd is. Ook de betrokkenheid van het netwerk bij de hulpvraag van de cliënt is toegenomen (van 67% naar 71%).

Jeugd

Onder jeugdigen met een indicatie hebben het afgelopen jaar minder keukentafelgesprekken plaatsgevonden (47% ten opzichte van 61% in 2017). In 2017scoorde de gemeente Winterswijk op alle aspecten die gaan over het keukentafelgesprek hoog, zelfs net iets beter dan het gemiddelde in de regio. In de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek over 2018 zien we dat de tevredenheid is teruggelopen, maar nog steeds hoog is. Dit ziet op het samen komen tot een oplossing (78%) en het geven van de eigen mening tijdens het gesprek (73%). Samen met de medewerkers van De Post wordt gekeken hoe we ons op deze punten kunnen verbeteren. De jongeren zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker (94%) en dat ze het gevoel hadden serieus genomen te worden (85%).

Over de gehele linie is de tevredenheid over de uitvoering van zorg onder jongeren en ouders gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Hierbij gaat het om zeer veel verschillende soorten hulpverlening. Het tevredenheidsniveau is erg hoog. Jongeren vinden dat ze vaak of altijd goed worden geholpen bij hun vragen of problemen (87%). Eveneens 86% ervaart dat beslissingen samen worden genomen. De kennis van medewerkers wordt als erg goed ervaren (89%) en men heeft het idee serieus genomen te worden (90%). De behandeling is volgens bijna alle jongeren respectvol (97%).

Net als vorig jaar lijkt het grootste effect van de hulp voor jongeren te zijn bereikt op de gebieden van opgroeien en zelfstandigheid. Hierdoor is het gedrag van de jongere volgens zowel de jongere als de ouders verbeterd. Door de hulp heeft 75% van de jongeren meer vertrouwen in de toekomst.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Uit het onderzoek zien we een stijgende lijn onder inwoners met een Wmo-voorziening die op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot het inzetten onafhankelijke cliëntondersteuning (van 28% in 2017 naar 35% in 2018). Onder Jongeren en ouders zien we een daling (van 22% naar 15%). De gemeente Winterswijk wil deze mogelijkheid extra onder inwoners onder de aandacht brengen en gaat hierop actie ondernemen.Ander nieuws