Header image

De gemeente Berkelland investeert in zorg

BERKELLAND - Door te investeren in zorg die lichter, adequater en dichterbij inwoners is georganiseerd, wil de gemeente Berkelland écht doen wat nodig is.
De gemeente verwacht door deze kwaliteitsimpuls en andere manier van werken op termijn een sluitende meerjarenbegroting te hebben voor het sociaal domein.
Dit sluit ook aan bij de wens van de gemeenteraad om binnen het beschikbare budget zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

De gemeente Berkelland wil zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben en stelt daarbij een betekenisvol leven van mensen centraal. De afgelopen jaren zijn vanuit het beleidskader Samen Denken Samen Doen al verschillende acties en maatregelen genomen. Ook voor de komende jaren blijft de gemeente kijken of,- en hoe- de zorg binnen de Wmo en Jeugdwet anders, beter en tegelijk efficiënter georganiseerd kan worden. Wethouder Marijke van Haaren: “De nadruk ligt steeds weer op wat de inwoner nog wel kan en blijvend verder helpt. Een inwoner is geen nummer, we kijken samen naar de persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden. Zo kunnen we dat doen wat echt nodig en van blijvende meerwaarde is. Daarnaast zetten we veel meer in op het voorkomen van zorg of zwaardere problemen. Deze manier van werken en denken helpt onze inwoners blijvend vooruit.”

Hoe zet Berkelland de inwoner voorop door zorg anders, beter en efficiënter te organiseren? Een aantal voorbeelden dat het anders kan

Kijken naar wat nog wel kan: dagbesteding met ontwikkelmogelijkheden
Inwoners die door een geestelijke beperking niet kunnen werken, krijgen op dit moment via de Wmo dagbesteding aangeboden. Binnen deze groep zien we mensen met ontwikkelmogelijkheden. Wij denken daarom dat zij ook heel erg op hun plek zijn bij andere vormen van dagbesteding, zoals bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk. Op die manier kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen en leggen we veel meer de nadruk op wat iemand nog wel kan. Om dit te onderzoeken, starten we een 1-jarige pilot met Werkbaan Oost, een organisatie die veel ervaring heeft met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Laagdrempelig en dichtbij huis: multifunctionele ontmoetingsplekken
Een grote groep inwoners uit Berkelland maakt gebruik van dagbesteding. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding, afhankelijk van de zorgvragen die er zijn.
Inwoners die met lichte zorgvragen aankloppen bij Voormekaar kunnen vanaf 2021 naar een lokale, multifunctionele ontmoetingsplek verwezen worden. Deze ontmoetingsplekken worden met ondersteuning van een professional gerund door vrijwilligers. Maar het is ook een plek waar inwoners zonder verwijzing van harte welkom zijn. Afhankelijk van de vraag is er een passend en veelzijdig activiteitenaanbod.

Zorg die er toe doet: toetsen van langdurige zorgtrajecten bij Jeugdhulp en voortzetting POH Jeugd
Een huisarts of medisch specialist kan een kind direct doorverwijzen naar Jeugdhulp. We zien in de praktijk dat er vaak geen resultaatafspraken worden gemaakt of wordt gekeken naar het netwerk om het kind/jongere heen. Als Jeugdhulp via Voormekaar wordt ingezet, gebeurt dit wel. Om te voorkomen dat kinderen onnodig lang specialistische zorg of ondersteuning krijgen, gaat Voormekaar de langdurige jeugdhulpaanvragen die binnen komen, voortaan op voorhand toetsen. Dit betekent dat er gekeken wordt welk traject de zorgaanbieder wilt volgen met welk gewenst resultaat.
Daarnaast blijven de Praktijkondersteuners (POH) Jeugd voorlopig verbonden aan de huisartspraktijken in Borculo, Eibergen en Ruurlo. De praktijkondersteuner heeft expertise op het gebied van jeugdproblematiek en een brede blik op de omgeving van het kind. Door deze samenwerking wordt jeugdproblematiek eerder en sneller gesignaleerd en ontvangen kinderen en jongeren de hulp die hen verder helpt.

Andere benadering van zorg: actieve casusregie door Voormekaar
De medewerkers van Voormekaar spelen een heel belangrijke rol bij het verder brengen van die andere benadering van hulp- en ondersteuningsvragen. Zij kunnen inwoners laten zien dat er andere of zelfs betere oplossingen zijn voor een hulp- of ondersteuningsvraag, dichtbij huis. Oplossingen die (misschien) niet altijd voor de hand liggen.. In sommige gevallen voeren medewerkers van Voormekaar zelf lichte hulpverlening om inzet van duurder maatwerk te voorkomen. Hiermee kunnen ze bovendien sneller inspelen op de zorg die (in dat geval) nodig en helpend is. Als medische zorg of ondersteuning nodig is, houdt Voormekaar een stevige vinger aan de pols of de afgesproken resultaten worden behaald. Leidt de afgesproken zorg niet tot de gewenste resultaten, dan wordt de inzet heroverwogen of beëindigd.

Inwoner voorop, steeds weer
Met deze en ook andere plannen blijft de gemeente werken aan verandering en verbetering van zorg die uiteindelijk ook goedkoper is. De gemeente kijkt daarbij ook naar goed voorbeelden binnen en buiten de regio.
De gemeente zet met deze plannen de inwoner die zorg nodig heeft blijvend voorop en kan ook werken aan een duurzaam betaalbaar Sociaal Domein. De commissie Sociaal en Bestuur bespreekt de voorstellen op 1 oktober tijdens de commissievergadering. Deze is live te volgen via de website: www.gemeenteberkelland.nl


Ander nieuws