Header image

Drie burgerinitiatieven krijgen subsidie

BERKELLAND - Het college heeft besloten om aan drie burgerinitiatieven subsidie te geven. Er wordt subsidie gegeven aan: De Gemeenschapsraad Neede voor de herinrichting van de Ordelmanskoele op de Needse Berg (5.000 euro), de Stichting Natuur en Recreëren Beltrum (i.o.) voor de herinrichting van het dorpsbos “Hoornhorst “ (5.000 euro), Passion for Kids voor het muzikale evenement tijdens Pasen in Borculo (225 euro). Over de besteding van het resterende bedrag voor 2014 van ongeveer 4.000 euro neemt het college binnenkort een besluit. Er is onlangs een aanvraag voor een nieuw initiatief binnengekomen.

Het project Ordelmanskoele is een project waarbij de Gemeenschapsraad Neede in samenwerking met onder meer Noordijks Belang en de Lochoezer Noabers tracht om de Ordelmanskoele, de kuil in de Needse Berg waar ook de Mammoet staat, aantrekkelijker te maken voor jong en oud. De plek is niet alleen een plek waar inwoners uit Neede, Noordijk en Lochuizen naartoe gaan, maar heeft ook voor toeristen en inwoners van omliggende plaatsen een recreatieve functie. Het project past prima in de doelstelling van de subsidieregeling Burgerinitiatieven. Het is een initiatief van onder af van verschillende verenigingen waarbij de kernen Neede en Noordijk en het buurtschap Lochuizen samenwerken aan de realisatie van het project. Het beheer en onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers. Jong en oud kunnen samen gebruik maken van de voorzieningen in en rond de Ordelmanskoele. Aan het project wordt subsidie toegekend van 5.000 euro.

In het kader van het project “Levend Landschap” is in Beltrum de werkgroep “Trots op Beltrum” opgericht. In deze werkgroep wordt geprobeerd initiatieven uit te werken en te realiseren om het landschap levendiger en aantrekkelijker te maken. Eén van de projecten is de herinrichting van het dorpsbos “Hoornhorst” aan de rand van Beltrum. Het bos is eigendom van en wordt beheerd door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) en wordt door veel inwoners bezocht. In het bos ligt het buurtpark “Buurseman”.

Vanuit de buurt is in 2012 een initiatiefgroep ontstaan. Samen met andere instellingen, als de Stichting Kerkepaden, wil de initiatiefgroep: Wildgroei uit het bos verwijderen en het bos weer een opener karakter geven met een zichtlijn vanuit Beltrum. Het buurtpark herinrichten zodat het aantrekkelijker wordt voor jong en oud, en niet alleen voor buurtbewoners maar ook voor recreanten/toeristen. Een betere verbinding maken met het kerkepad zodat recreanten er ook makkelijker naartoe kunnen en het als rustplek gebruikt kan worden. Voor de fietsers een elektrisch oplaadpunt plaatsen.

Het initiatief past uitstekend binnen de regeling Burgerinitiatieven. Aan het project wordt subsidie toegekend van 5.000 euro.

Passion for kids is een sociaal-cultureel evenement dat in 2014 voor de eerste keer in Borculo is gehouden. Het is een evenement voor de jeugd van 6-12 jaar. Tijdens een muzikale tocht door Borculo wordt het passieverhaal op weg naar Pasen verbeeld. Aan de tocht door Borculo hebben 60 á 70 kinderen en veel belangstellenden (familie maar ook anderen, ongeveer 200 á 250) meegedaan. Het is de bedoeling dat deze activiteit jaarlijks wordt gehouden. Omdat jongeren ongeacht geloof, herkomst enzovoorts aan de activiteit kunnen deelnemen, hun ouders en grootouders en andere belangstellenden ook meelopen, heeft het college besloten éénmalig een subsidie toe te kennen van 225 euro.

Budget burgerinitiatieven 2014 bijna volledig besteed Het budget voor de burgerinitiatieven is voor 2014 bijna volledig besteed. Het college neemt binnenkort een besluit over de besteding van het resterende bedrag van ongeveer 4.000 euro. Het is nog niet bekend of de regeling burgerinitiatieven in 2015 zal worden voortgezet, de regeling was vastgesteld voor 2013 en 2014.Ander nieuws