Header image

Gemeente Berkelland schrijft nieuwe woonvisie

BERKELLAND- Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe woonvisie vast te stellen. Hierin staat de gemeentelijke visie op wonen voor de komende vijf jaar. Het bepaalt de koers van de gemeente en het zorgt ervoor dat de gemeente afspraken kan maken met woningcorporaties.
Wethouder Maikel van der Neut: ‘De nieuwe Woonvisie 2020-2025’ laat zien welke ambitie wij hebben op het gebied van wonen. Hierdoor kunnen we aan de slag met onze partners, zoals corporaties, maatschappelijke organisatie, ondernemers en inwoners. Samen zorgen we voor een aantrekkelijke woningmarkt voor iedereen die in Berkelland woont of wil komen wonen.’

In de Woonvisie 2020-2025 zetten we in op wendbaar, flexibel woonbeleid. De visie is niet in beton gegoten, maar geeft aan wat er de komende jaren nodig is, met de kennis van nu. We richten ons op drie ambities:

- Toekomstgerichte woningen en wijken
We willen aantrekkelijke woningen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners. Er ligt een opgave in het moderniseren, verbeteren van de uitstraling, verduurzamen, levensloopgeschikter en asbestvrij maken van de bestaande woningen en wijken. Daarbij moeten we rekening houden met een steeds weer veranderende vraag.

- Aantrekkelijke nieuwe woningen
We bieden ruimte voor goede, innovatieve woningbouwplannen. We zetten met name in op woningen die we nu niet of onvoldoende hebben. We willen dat
nieuwbouw bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en nieuwe energie geeft aan oude wijken, kernen en het buitengebied.

- Wonen, welzijn en zorg
We willen meer diversiteit in huisvesting voor mensen met een zorgvraag en een divers en samenhangend aanbod van wonen, ontmoeten, voorzieningen en zorg.

De woonvisie is de leidraad voor het woonbeleid voor de komende jaren. De gemeenteraad bespreekt de woonvisie op 13 mei. Een woonvisie is een document waarin de gemeenteraad het woonbeleid en haar ambities op het gebied van het wonen vastlegt. Het is daarna voor het college het uitgangspunt bij het maken van prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisaties. Én het vormt het kader waar nieuwe plannen aan worden getoetst.


Ander nieuws