Header image

Groenlose Slinge beter bestand tegen klimaatverandering

BORCULO - Waterschap Rijn en IJssel wil de Groenlose Slinge klimaatbestendiger inrichten. Door de rivier natuurlijker in te richten, kades te verleggen en te verhogen en een gebied van ongeveer 9 hectare geschikt te maken voor wateropvang, kan het gebied straks extremere regenbuien aan en wordt het water langer vastgehouden in tijden van langdurige droogte. Ook de natuur in en rond de Groenlose Slinge profiteert hier van. De plannen worden 25 oktober toegelicht in Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo. Op het traject Beijerhorst-Beekvliet wil het waterschap langs delen van de beek de kades verder van de beek verplaatsen en richt zij een terrein van 4 hectare in om water bij piekafvoeren tijdelijk vast te houden. Ook voorziet het plan in de reservering van 5 hectare natuur in de vorm van twee stapstenen. Hier wordt het gebied natuurlijker ingericht, waardoor het geschikter wordt voor vissen, amfibieën en vogels. Deze stapstenen kunnen overstromen bij extreme wateraanvoer. In totaal kan straks dus op 9 ha grond water langer worden vastgehouden om zo de kans op wateroverlast te beperken. Om de beek meer ruimte te geven wordt de loop weer natuurlijker en mag deze in de stapstenen weer slingeren. Om van dit alles nog meer te kunnen genieten zijn er plannen voor de aanleg van een nog ontbrekend stuk fietspad langs de Groenlose Slinge. Gemeente Berkelland en Recreatieschap Achterhoek-Liemers werken dit in de loop van dit najaar verder uit. In 2006 zijn ter hoogte van Lebbenbrugge een meander en een vispassage aangelegd. De natuurwaarde is hier enorm vooruitgegaan. In perioden met veel neerslag leidde deze aanpassing echter ook tot hogere waterpeilen, waardoor de kans op wateroverlast toe nam. Een hoogwatergeul over de oude loop van de Groenlose Slinge en bredere treden in de vispassage gaan ervoor zorgen dat het water bij een hoog peil makkelijker weg kan. In combinatie met het ophogen van de kades langs de Meibeek zal dit ervoor zorgen dat de kans op wateroverlast in het gebied kleiner wordt dan nu het geval is. Deze oplossing is tot stand gekomen in nauw overleg met belanghebbenden in het gebied. De inspanningen van het waterschap kunnen wateroverlast of -tekort niet in alle gevallen voorkomen. Soms zijn de omstandigheden zo extreem dat wateroverlast of –tekort onvermijdelijk is. De plannen zijn in te zien op donderdag 25 oktober van 14.30 – 20.00 uur in Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo. Er zijn medewerkers aanwezig om de plannen toe te lichten. Het plan (m.u.v. het fietspad) ligt van 22 oktober 2012 tot en met 3 december 2012 ter inzage bij het waterschap en bij gemeente Berkelland. De plannen zijn in die periode ook in te zien op de website van het waterschap (www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen). Dit project wordt uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland.Ander nieuws