Header image

Nieuw regionaal Kennisnetwerk voor verbetering ouderenzorg

DOETINCHEM - Op 28 oktober 2014 vindt in het Stadhuis te Doetinchem een minisymposium plaats georganiseerd door het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West‐Achterhoek.

Dit Kennisnetwerk s het resultaat van de fusie tussen het Dementienetwerk West‐ Achterhoek en Zowel NWA (Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek). Het doel van het samengaan van beide netwerken is om op adequate wijze de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de Achterhoek waar mogelijk te verbeteren.

Om de fusie te vieren vindt het minisymposium "Zonder kennis delen geen innovatie" plaats. Samenwerken, kennis ontwikkelen en kennis delen zijn sleutelbegrippen om de zorg voor ouderen te optimaliseren. Op deze pijlers is dan ook het nieuwe netwerk ontstaan. Het faciliteren hiervan bij alle partijen, die met ouderen van doen hebben, is in het belang van de bewoners in de Achterhoek. Het netwerk kan hierdoor een bijdrage leveren aan de op handen zijnde veranderingen binnen de organisatie van zorg voor kwetsbare ouderen.

Vast staat dat de vergrijzing in de Achterhoek sterk toeneemt. De regio staat voor de uitdaging op een adequate manier om te gaan met de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen. Dit terwijl budgetten krimpen en de arbeidsmarkt van professionals krapper dreigt te worden. Aan essentiële veranderingen binnen het stelsel van zorg en welzijn is niet te ontkomen.

Samenwerking waarbij de zorgvrager en zijn of haar omgeving centraal staan leidt tot beter georganiseerde en efficiëntere zorgverlening. Innovatie binnen de zorg is onontbeerlijk. Omdat alle zorginstanties in de Achterhoek, zoals huisartsen, ziekenhuis e.d., deel uitmaken van het Netwerk Transmurale Zorg waar het Kennisnetwerk onderdeel van is, zijn de voorgenomen doelstellingen ook te realiseren. Met tot standkoming van dit gefuseerde netwerk ontstaat een nieuw tijdperk binnen de zorg waarin samenwerking met de gemeenten steeds grotere prioriteit krijgt.

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is een van de sprekers tijdens het minisymposium, waarvoor o.a. bestuurders van de gemeenten West‐Achterhoek en zorginstellingen zijn uitgenodigd. Daarnaast zijn er voordrachten over het belangrijke gecombineerde eerste – en tweedelijnsproject GZO 2020 (Geïntegreerde Zorg voor Ouderen). Dat door het Kennisnetwerk tot stand is gebracht.Ander nieuws