Header image

Onderzoek integratie statushouders Doetinchem basis beleid

DOETINCHEM - Met het vaststellen van de bestuursopdracht ‘Participatie en integratie statushouders gemeente Doetinchem’ wil het college het gemeentelijke beleid op gebied van statushouders voor de periode tot 2022 opstellen. “Het is mooi om te zien dat 81% van destatushouders aangeeft zich hier thuis te voelen, maar er is tegelijkertijd nog veel werk aan de winkel op gebied van onderwijs, maatschappelijke participatie en werkgelegenheid. Meedoen staat centraal in dat beleid”, zo verklaart wethouder JorikHuizinga. De basis voor het toekomstige beleid wordt gevormd door een onderzoek van I&O, onder zowel de statushouders zelf als onder de betrokken partijen. Het aantal asielzoekers nam landelijk in 2015-2017 enorm toe onder invloed van alle conflicthaarden. Dit betekende voor gemeente Doetinchem 220 te huisvesten statushouders in 2016-2017. Deze grote instroom is gestopt. Voor de 1e helft van 2019 geldt een taakstelling van 27 statushouders. De focus is daarmee verschoven van het huisvestingsvraagstuk naar integratie.

 

Onderzoek
Wethouder Huizinga: “Met het Rijk is afgesproken dat elke gemeente in Nederland naarrato statushouders plaatst binnen de gemeentegrenzen. Maar alleen tegemoet komen aan het gevraagde aantal is onvoldoende. We hebben als gemeente ook een regierol in het integratieproces zelf. Dat is één van de uitkomsten van het onderzoek: de behoefte in het professionele veld aan versterken van die regierol. Daar willen we graag werk van maken”.

 

Goede weging:
Het onderzoek geeft een goed beeld weer van de huidige situatie, omdat zowel de betrokken partijen zoals o.a. Vluchtelingenwerk, Buurtplein, Graafschap College en Laborijn bevraagd zijn, maar ook de statushouders zelf. De statushouders zijn positief over de contacten met de betrokken partijen en geven aan graag betaald werk te willen vinden. Wethouder Huizinga:”Het vinden van een betaalde baan is het hoogst bereikbaredoel in het integratieproces, maar voor het behalen daarvan is o.a. gericht onderwijs en een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Een oplossing voor het integratievraagstuk vind je daarom vooral door samen te werken met alle partijen in de gemeente. Door het doen van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, neemt de taalbeheersing van het Nederlands toe, went de statushouder aan het samen werken in Nederland en nemen uiteindelijk de kansen op betaald werk toe”.

 

De bestuursopdracht wordt uitgevoerd binnen de bestaande formatie en met een compacte planning om het beleidskader in het voorjaar 2019 door de raad te laten vaststellen.Ander nieuws