Header image

Gemeenten komen zorgaanbieders tegemoet

DOETINCHEM- Het Coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook zorgaanbieders hebben te maken gekregen met een hele nieuwe werkelijkheid. Hun allergrootste belang is de continuïteit van de zorg voor hun cliënten. In de Achterhoek komen de gemeenten zorgaanbieders zoveel als mogelijk tegemoet. Deze week hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders hiertoe een aantal belangrijke besluiten genomen.


De continuïteit van de zorg is niet alleen de taak van zorgaanbieders. Oók gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor een dekkend zorglandschap binnen hun gemeentegrenzen. Om dit ook gedurende de Coronacrisis te kunnen garanderen, staan de Achterhoekse gemeenten in deze periode extra nauw in contact met de aanbieders die in de Achterhoek zorg en ondersteuning verlenen aan inwoners.


Op veel vragen van zorgaanbieders hebben de gemeenten al antwoorden gevonden. Soms betekent het dat de gemeenten afwijken van de standaard geldende regels. Zo zijn de landelijke RIVM- richtlijnen leidend bij de ingezette zorg. Daarnaast hebben de gemeenten zorgaanbieders de ruimte gegeven om een eigen afweging te maken in de zorgverlening. Dit heeft er al toe geleid dat sommige zorgvormen in de Achterhoek zijn gesloten om de kans op besmetting en verspreiding te voorkomen. Andere zorgvormen blijven in het belang van de cliënt open, waarbij zorgaanbieders en professionals de RIVM-richtlijnen scherp in acht nemen.
Nadere afspraken Rijk en VNG
Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben nadere afspraken bekendgemaakt, waarmee gemeenten zorgaanbieders nog verder tegemoet kunnen komen. Op basis van deze afspraken hebben de acht colleges van Burgemeester en Wethouders in de Achterhoek een aantal aanvullende besluiten genomen. Namelijk:

- Zorgaanbieders blijven de zorg bieden die noodzakelijk en mogelijk is. Tot vooralsnog 1 juni 2020 mogen zorgaanbieders andere passende of enigszins beperktere zorg of begeleiding inzetten. Bijvoorbeeld met beeld- en/of telefonisch contact. De ingezette zorg wordt gewoon betaald, maar moet wel een logische relatie blijven houden met de ondersteuningsbehoefte van de inwoner, zoals die ook bij de indicatie is vastgesteld.

- De eigen bijdrage wordt alleen gestopt als de geleverde zorg helemaal stopt. Als de zorg in aangepaste vorm plaatsvindt, blijft de eigen bijdrage voor de cliënt van kracht. Bij niet geleverde zorg wordt deze stopgezet.
- De zorg wordt doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020, als deze zorg niet of minder geleverd kan worden als gevolg van de coronacrisis. Wel gebeurt dit onder een aantal voorwaarden. Met deze afspraak willen de gemeenten voorkomen dat zorgaanbieders in liquiditeits- of andere financiële problemen komen.

Deze afspraken gelden voor aanbieders die zorg en ondersteuning leveren volgens de Wmo en Jeugdwet en voor aanbieders die via een pgb worden gefinancierd en die huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, doelgroepenvervoer (Wmo, School, Werk), beschermd wonen en maatschappelijke opvang leveren. De gemeenten stellen een regionaal team in om zorgaanbieders in de regio te ondersteunen. Ondertussen verzamelen de gemeenten geconstateerde knelpunten en vragen.

Antwoorden op veel gestelde vragen en aanvullende informatie die voor zorgaanbieders relevant is, publiceren de gemeenten op www.sociaaldomeinachterhoek.nl. Informatie over de Coronacrisis die voor inwoners relevant is, is te vinden op de websites van de afzonderlijke gemeenten.


Ander nieuws