Header image

Gezocht: inwoners van Oost Gelre die mee willen praten

OOST GELRE - Krimp, de economische crisis, vergrijzing, leegstand van winkels, afnemende woningbouw, verpaupering van het platteland. Wat betekent dat voor Oost Gelre, voor de kern waar u woont en voor u zelf? Daarover wil de gemeente Oost Gelre met u praten op 23 mei in De Bron in Groenlo. Elke inwoner mag zich hier voor aanmelden. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest met de kleine kernen. Dat leverde interessante discussies op over hoe ze tegen de toekomst aankijken, wat ze zelf kunnen doen en wat ze van de overheid verwachten. Binnenkort zit fr gemeente Oost Gelre met organisaties en verenigingen om tafel en worden dezelfde vragen gesteld over de actuele thema’s.
trueMaar op 23 mei wil de gemeente Oost Gelre vooral de individuele inwoners spreken. Hoe ze zelf, vanuit hun eigen situatie, aankijken tegen ontwikkelingen als zorg, wonen, werk en werkgelegenheid, de veranderende rol van de overheid, krimp en vergrijzing. Welke acties moeten er nu en in de toekomst worden genomen om hier op een goede manier op in te spelen. De gemeente Oost Gelre wil graag uw ideeën hierover horen. De bijeenkomst is op 23 mei om 19.30 uur in De Bron in Groenlo. U kunt zich aanmelden via een mail naar gemeente@oostgelre.nl. U mag ook bellen met het algemene nummer 393535. Verder is er een Facebookpagina geopend waar u zich aan kunt melden via de button ‘contact’. Op die Facebookpagina mag u ook reageren op stellingen:www.facebook.com/meeprateninoostgelre. De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd een strategiediscussie te voeren met de raad en daar vooral ook de inwoners bij te betrekken. Deze discussie moet handvatten opleveren over hoe er in de toekomst op deze actuele ontwikkelingen moet worden gereageerd. Alle informatie die de komende maanden worden verzameld, gaat richting geven aan de keuzes die de raad moet maken voor een vitaal en leefbaar Oost Gelre. Maar het zal ook duidelijkheid geven over de rolverdeling tussen overheid en inwoners als het gaat om die vitaliteit en leefbaarheid.


Ander nieuws