Header image

Menukaart Wonen voorziet in mooie plannen voor woningen

OOST GELRE - Initiatiefnemers hebben 16 plannen ingediend voor het realiseren van 81 woningen in Lichtenvoorde en Groenlo. De initiatieven komen voort uit de oproep van het college van B&W om met plannen te komen. Voorwaarde was dat de plannen passen in de ‘Menukaart Wonen’ voor de beide grote kernen van Oost Gelre. Van de 16 plannen heeft het college er 12 positief beoordeeld. Met 2 initiatiefnemers volgen nog gesprekken en 2 plannen zijn afgewezen omdat ze niet aan de criteria van de Menukaar Wonen tegemoet komen. Hiermee gaat een belangrijke ambitie van het college in vervulling, aldus wethouder Marieke Frank: “We willen bouwen op de plekken die er toe doen.”

Op basis van het onderzoek naar de ‘Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ gaat Oost Gelre uit van een woningbehoefte van +560 woningen voor de periode 2018-2025 (met daarbij een bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen). Daarnaast zijn de ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ vastgesteld. Uiteindelijk is in de regionale woonagenda meer ruimte ontstaan voor woningbouw en extra nieuwbouw. Wethouder Frank: “Naast de woningbouwplannen die er al liggen blijkt dat er in Lichtenvoorde ruimte is voor 70 extra woningen en in Groenlo voor 20. Met de Menukaart Wonen hebben we initiatiefnemers uitgedaagd met goede plannen te komen. Ik ben blij dat de ingediende plannen tegemoet komen aan die uitdaging snel, naar behoefte én met kwaliteit te bouwen.”

Menukaart Wonen
Eind januari dit jaar is de Menukaart Wonen gepresenteerd. De insteek was dat elke woning raak moet zijn, aldus de wethouder. “Enerzijds omdat op dit moment de kwantitatieve bouwcapaciteit relatief beperkt is. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat er de komende jaren veel vastgoed vrij komt en/of al leeg staat. Helemaal in de beeldspraak van een menukaart doorlopen de initiatiefnemers een aantal ‘gangen’. Dat begon in de eerste gang met een verkennend gesprek met de initiatiefnemer. In de tweede en derde gang ging het over de locatie en de kwaliteit. In de vierde gang hebben we alle kwaliteiten beoordeeld en gewogen. De conclusie is dat we met 12 plannen graag door gaan. Over twee plannen moeten we het nog een keer hebben met de initiatiefnemer en 2 plannen voldoen wat ons betreft niet aan de criteria. Daarmee hebben we een perspectief voor het toevoegen van zo’n 70 woningen extra in Groenlo en Lichtenvoorde en dat is een mooi aantal.”

Woningbouw als speerpunt
Voor het college is wonen in Oost Gelre een belangrijk speerpunt. Naast de Menukaart Wonen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, hebben ook de zes kleine kernen een eigen Woonvisie kleine kernen. Het doel is om in elke kern 15 woningen te realiseren. Wethouder Frank hierover: “Die verkenning naar geschikte locaties hebben we samen met de dorpsbelangenorganisaties en de inwoners gedaan. In Zwolle wordt al gebouwd en in de andere 5 kernen zijn we nu bezig met de uitwerking van concrete plannen. Dat varieert van nieuwbouw van meerdere woningen bij elkaar tot een woondroebel of het realiseren van woningen in een kerk. Naast de bestaande plannen liggen er dus veel nieuwe initiatieven. Daar zijn we blij mee, want Oost Gelre is best in trek als plek om te komen wonen én te blijven wonen. In die behoefte voorzien we met deze bouwplannen.”


Ander nieuws