Header image

Onderzoek gezamenlijke huisvesting scholen Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - De Hamalandschool, (voortgezet) speciaal onderwijs en Scholengemeenschap Marianum (vmbo, havo en lyceum), onderzoeken de mogelijkheid om de locatie Lichtenvoorde van Marianum te delen met leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs van de Hamalandschool. Geplande nieuwbouw van de Hamalandschool is in dat geval overbodig. Van een fusie is nadrukkelijk geen sprake.

Gezamenlijke huisvesting biedt voordelen voor de leerlingen van beide scholen. Denk aan het aanbod van maatschappelijke en praktijkstages en het gebruikmaken van faciliteiten over en weer. Zo biedt de samenwerking mogelijkheden voor de leerlingen van De Hamalandschool om gebruik te maken van de praktijkvoorzieningen van Marianum.

Door leerlingen van het voortgezet onderwijs (vo) én voortgezet speciaal onderwijs (vso) op één locatie onder te brengen, leggen beide scholen de basis voor de toekomst. Binnen de wet Passend Onderwijs wordt het aanbod voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte zoveel mogelijk ingevuld in samenwerking met het regulier onderwijs.

Marianum bezit op de locatie Lichtenvoorde twee gebouwen waar nu de brede instroom voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het vmbo zijn gehuisvest. De locatie in Lichtenvoorde zit in een te ruim jasje en houdt dus structureel ruimte over.

De Hamalandschool ontwikkelt plannen om het vso te huisvesten op een nieuwe, eigen locatie in Lichtenvoorde. Beide besturen zagen in gezamenlijke huisvesting een mogelijkheid om invulling te geven aan Passend Onderwijs en een oplossing voor hun praktische situatie. De besturen nemen hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het efficiënt gebruik van onderwijsgebouwen.

Gemeente Oost Gelre ondersteunt de gezamenlijke huisvestingsplannen van harte. De toenemende terugloop van leerlingenaantallen in de regio zorgt voor leegstand op diverse scholen. En dat is kostbaar. Gebruik van de overcapaciteit van Marianum door het voortgezet speciaal onderwijs van de Hamalandschool zorgt ervoor dat het bestaande schoolgebouw optimaal gebruikt wordt. Hiermee is de nieuwbouw van een vso-locatie van de Hamalandschool niet meer nodig. In de komende maanden wordt het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid voor de gezamenlijke huisvesting afgerond.Ander nieuws