Header image

OR Hameland komt met alternatief voor plannen gemeenten

LICHTENVOORDE - De ondernemingsraad (OR) van Werkvoorziening Hameland komt met een alternatief voor het besluit tot opheffing van Hameland. De OR is van mening dat de gemeenten in de Achterhoek zichzelf, maar vooral de mensen met een arbeidshandicap tekort doen als de voorgenomen plannen doorgezet worden. De gemeenten in de Achterhoek willen een goed functionerende SW-organisatie met uitstekende contacten in het bedrijfsleven opheffen. 

Hoewel steeds duidelijker wordt dat de participatiewet en het garantiebanenplan zeer moeizaam van de grond komen kiezen de gemeenten ervoor de kennis en expertise rondom de doelgroep uit te elkaar te trekken en te verdelen onder de gemeenten. Medewerkers van Hameland, ondernemers uit de regio en ook de landelijke branchevereniging Cedris  begrijpen niet waarom deze stappen genomen worden. 

Ontmanteling Hameland
Afgelopen voorjaar hebben de colleges van B&W van de vijf deelnemende gemeenten (Aalten, Winterswijk, Berkelland, Oost Gelre en Haaksbergen) besloten dat het sociaal werkvoorzieningsschap Hameland opgeheven wordt. Het besluit tot ontmanteling komt voort uit de wens van de gemeenten om niet meer samen te werken in  deze gemeenschappelijke regeling. Tevens wil men meer regie krijgen op de uitvoering van de participatiewet en dus ook de WSW. De uitvoering van deze wetten willen de gemeenten voor een deel zelf oppakken en voor een deel uit laten voeren door de gemeenschappelijke regeling SDOA (sociale dienst Oost Achterhoek). Het besluit tot opheffing is vertaald in een transitieplan dat de stappen van de opheffing beschrijft.

Deze ontmanteling verloopt alles behalve vlekkeloos. Onder het personeel is veel weerstand tegen de ontmanteling, en het transitieplan. Zo is er onbegrip dat zij niet betrokken zijn bij het onderzoeken van alternatieven, begrijpt men niet waarom de ene GR ontmanteld moet worden om daarmee de andere GR vervolgens op te tuigen.

De directeur die aangesteld was om de ontmanteling uit te voeren heeft na amper negen maanden geconcludeerd een onmogelijke opdracht te hebben en betiteld het proces als onzorgvuldig, niet integer en niet transparant. Inmiddels is de heer Gerrits vertrokken. Ook vanuit de gemeenteraden klinken geluiden dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van hoe het proces van opheffen verloopt.

Landelijke Politiek
Landelijk wordt de situatie in de Achterhoek nauwgezet gevolgd. De situatie bij Hameland wordt steevast benoemd tijdens debatten over de participatiewet en wsw in de tweede kamer. Verschillende kamerleden hebben Staatsecretaris Klijnsma gevraagd om in te grijpen in de Achterhoek. De staatssecretaris is echter van mening dat de gemeenten zelf met een oplossing moeten komen en weigert vooralsnog te interveniëren. De brancheorganisatie voor de WSW, Cedris, heeft meerdere malen aangegeven zich zorgen te maken over de gang van zaken rondom Hameland.

Voortgang bewaken
In eerste instantie heeft de OR het standpunt aangenomen zich afzijdig te houden van de inhoud van de besluitvorming, en heeft enkel vanuit hun rol de voortgang van het proces getoetst. Daarbij heeft de OR meerdere keren aangegeven het vreemd te vinden dat naast het benoemde transitieplan geen enkel alternatief onderzocht is.

Vanuit verschillende raadsleden en bestuurders heeft de OR meerdere malen het verzoek gekregen om met een alternatief te komen. De OR stapt dan ook af van het eerder gekozen standpunt zich afzijdig te houden en gebruikt het initiatiefrecht om te komen met een alternatief plan.

Twee nieuwe organisaties
Het alternatief dat de OR het bestuur voorlegt gaat uit van opheffing van de GR structuur en een opsplitsing van Hameland in twee nieuwe organisaties. Een organisatie die zich bezig houdt met het aan het werk helpen (en houden) van mensen bij werkgevers en een organisatie die plek biedt aan mensen die daar (nog) niet klaar voor zijn.

Bij het opstellen van de plannen is goed geluisterd naar een partij die volgens de OR tot nu toe niet tot nauwelijks is betrokken; diegene die voor werk en werkplekken zorgt! Er zijn verschillende ondernemers gevraagd wat zij nu eigenlijk willen. Daaruit komt een duidelijk en unaniem beeld: Ondernemers zijn uitermate tevreden over de dienstverlening van Hameland en wensen zo weinig mogelijk te worden geconfronteerd met gemeentelijke inmenging rond het thema werk.Ander nieuws